FINANSOWANIE

Szukasz dotacji na realizację projektu lub udział w naszych wydarzeniach? Zobacz ofertę Parlamentu Europejskiego i zacznij planować swoją następną europejską przygodę!

 1. Jakie są wymogi?
  • Wnieś swój wkład w program i zorganizuj warsztaty lub występ artystyczny podczas EYE. Najlepsze zgłoszenia otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na udział w wydarzeniu.
  • Przyjedź na EYE jako uczestnik. Najlepsze zgłoszenia otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na udział w wydarzeniu. Pierwszeństwo ma młodzież ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich lub oddalonych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

  Częstotliwość: Co dwa lata.
  Dofinansowanie: 60 EUR na koszty hotelu, 40 EUR na wyżywienie oraz 4,5 centa na każdy przebyty kilometr (w obie strony) na osobę.
  Czy się kwalifikuję? Dofinansowanie mogą otrzymać grupy liczące minimalnie 10, a maksymalnie 20 osób. Osoby indywidualne lub grupy liczące mniej niż 10 osób nie kwalifikują się.

 2. Jakie są wymogi?
  • Aby wziąć udział w Euroscoli, trzeba przejść proces selekcji, który odbywa się w różnych państwach UE w różnym czasie. Wyłonione osoby lub grupy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe, by wziąć udział w wydarzeniu Euroscola w Strasburgu.
  • Biuro kontaktowe Parlamentu Europejskiego w Twoim kraju udzieli Ci dokładnych informacji o zasadach selekcji, ponieważ zmieniają się one w zależności od kraju. Jeśli pochodzisz z państwa kandydującego, skontaktuj się z nami bezpośrednio.


  Dofinansowanie: 

  Wszyscy uczniowie, towarzyszący im nauczyciele i akredytowani dziennikarze otrzymują takie samo dofinansowanie do udziału w Euroscoli. Wsparcie udziału grupy w Euroscoli otrzymane z innych źródeł należy zgłosić zespołowi Euroscoli. Parlament może potrącić tę kwotę z kwoty dofinansowania.

  Na każdego zaproszonego uczestnika przypada:

  – kwota na pokrycie kosztów podróży obliczana według odległości między miejscem wyjazdu grupy a Strasburgiem,

  – 66 euro na pokrycie kosztów noclegu (jeżeli grupa zostaje na noc w związku z udziałem w wydarzeniu),

  – 44 euro na wyżywienie i inne drobne wydatki.

  Czy się kwalifikuję? Dofinansowanie mogą otrzymać grupy liczące do 24 uczniów + 2 nauczycieli z każdego kraju (z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością, którzy mogą przyjechać z osobą towarzyszącą również objętą dofinansowaniem).

 3. Jakie są wymogi?
  • Z powodu pandemii COVID-19 europejskie seminaria dla młodzieży organizowane na miejscu są obecnie zawieszone. Gdy tylko będzie można wznowić fizyczne wizyty w Brukseli, na stronie PE dla odwiedzających opublikujemy zaproszenie do składania wniosków. Pytania w sprawie seminariów organizowanych zarówno online, jak i na miejscu należy kierować na adres eys@europarl.europa.eu

  Częstotliwość: 10 seminariów na miejscu rocznie lub 10–20 seminariów online rocznie.
  Dofinansowanie: Na seminaria na miejscu: 60 EUR ryczałtu na koszty hotelu, 40 EUR ryczałtu na wyżywienie oraz 4,5 centów na każdy przebyty kilometr (w obie strony) na osobę.
  Czy się kwalifikuję? Dofinansowanie mogą otrzymać grupy liczące 10–30 osób. Osoby indywidualne i grupy liczące mniej niż 10 osób nie kwalifikują się.

 4. Jakie są wymogi?
  • Parlament Europejski publikuje zaproszenie do składania wniosków o dotacje dla młodzieży raz na dwa lata. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje młodzieżowe mogą wtedy przedłożyć swoje projekty komunikacyjne. Każde zaproszenie ma określone tematy i priorytety, lecz na ogół są one zgodne z priorytetami komunikacyjnymi PE, takimi jak: Konferencja w sprawie przyszłości Europy, wybory europejskie itp.
  Zaproszenia do składania wniosków o dotacje publikowane są tutaj: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events

  Częstotliwość: Co dwa lata. Przed wyborami europejskimi mogą być publikowane zaproszenia specjalne.
  Dofinansowanie: Każda organizacja młodzieżowa szacuje całkowity budżet proponowanego projektu. Parlament Europejski sfinansuje określony procent tego budżetu. Komisja oceniająca złożona z pracowników Parlamentu zdecyduje, czy składający wniosek otrzyma dofinansowanie i w jakiej wysokości.
  Czy się kwalifikuję? Wybrane zostaną projekty, które uzyskają najwyższą ocenę. Uwzględnia się przy tym równowagę geograficzną oraz równowagę zgłoszeń organizacji krajowych/lokalnych i ogólnoeuropejskich.

 5. Jakie są wymogi?
  Aby ubiegać się o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, należy:
  • Przedłożyć projekt o wymiarze europejskim;
  • Mieć 16–30 lat;
  • Być mieszkańcem jednego z państw członkowskich UE.
    Projekty można zgłaszać indywidualnie albo w imieniu organizacji lub grupy młodych ludzi. Pierwszy etap to selekcja krajowa, a po niej następuje drugi etap, w którym konkurują ze sobą zwycięskie projekty z poszczególnych państw członkowskich. Następnie trzej finaliści dostają zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie, na której ogłoszony zostaje zwycięzca. Więcej informacji znajdziesz na stronie Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

  Częstotliwość: Co rok.
  Dofinansowanie: 1. nagroda: 7500 EUR. 2. nagroda: 5000 EUR. 3. nagroda: 2500 EUR. Trzej finaliści zostają zaproszeni nie tylko na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie, lecz również do Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.
  Czy się kwalifikuję? Zgłosić można każdy projekt, który propaguje współpracę i wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym i jest realizowany przez osoby w wieku 16–30 lat pochodzące z państwa członkowskiego UE.

 6. * Jak się zgłosić? Co dwa lata Parlament Europejski ogłasza nabór wniosków. Organizacje niekomercyjne mogą zgłosić się i przedstawić propozycję, w jaki sposób chciałyby zorganizować lokalne EYE w swoim mieście. Następnie wybrane dwie różne organizacje z dwóch różnych państw członkowskich Unii organizują przez jeden weekend lokalne EYE. Mile widziane są projekty transgraniczne. 
  O naborze wniosków przeczytasz tutaj: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events

  * Jak często? Raz na dwa lata.

  * Budżet i kryteria wyboru: Budżet w tym naborze to 220 000 EUR na oba projekty. Szacuje się, że maksymalny budżet na jeden projekt wyniesie 110 000 EUR. Nie oznacza to jednak, że nie można składać/zatwierdzać wniosków o większe kwoty. Najpierw sprawdzane będzie, czy wnioski spełniają wymogi formalne (dopuszczalność i kwalifikowalność). Wnioski uznane za dopuszczalne i kwalifikujące się będzie rozpatrywać komisja oceniająca pod kątem zdolności operacyjnej i kryteriów przyznania dotacji. Następnie komisja uszereguje wnioski zgodnie z uzyskaną przez nie punktacją.

  * Czy się kwalifikuję? Działania w ramach tego konkursu są skierowane do jednego beneficjenta. 
  Aby uzyskać dofinansowanie, wnioskodawcy muszą być: organizacją niekomercyjną; osobą prawną, która w momencie składania wniosku istnieje i jest zarejestrowana jako podmiot prawny od co najmniej trzech lat; 
  osobą prawną z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej; osobą prawną, która nie przynależy do żadnej grupy politycznej.

  Dowiedz się więcej o lokalnych wydarzeniach EYE