FINANCOVÁNÍ

Hledáte finanční podporu pro svůj projekt nebo byste se chtěli zúčastnit našich akcí? Prohlédněte si nabídku Evropského parlamentu a začněte plánovat vaše další evropské dobrodružství.

 1. Jak se přihlásit?
  • Přispějte do programu EYE uspořádáním workshopu nebo uměleckého vystoupení. Nejlepší přihlášky obdrží finanční podporu pro účast na akci.
  • Přijeďte na EYE jako účastník. Nejlepší přihlášky obdrží finanční podporu pro účast na akci. Přednost mají mladí lidé ze znevýhodněného prostředí, z venkovských a odlehlých oblasti a mladí lidé se zdravotním postižením.

  Četnost: Každé dva roky.
  Finanční příspěvek: Částka ve výši 60 eur na ubytování, 40 eur na stravu a 4,5 centu za kilometr cesty (tam i zpět) na osobu.
  Podmínky pro splnění požadavků: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám o minimálním počtu 10 a maximálním počtu 20 osob. Jednotlivé osoby nebo menší skupiny nesplňují podmínky.

 2. Jak se přihlásit?
  • Pokud se chcete zapojit do sítě Euroscola, musíte se zúčastnit výběrového řízení, které probíhá v různých zemích EU v různých termínech. Pokud vy nebo vaše skupina uspějete, máte nárok na finanční podporu pro účast na akci Euroscola ve Štrasburku.
  • Kontaktní kancelář Evropského parlamentu (EPLO) ve vaší zemi vám poskytne pravidla výběrového řízení, která se v jednotlivých zemích liší. Pokud pocházíte z kandidátské země, obraťte se přímo na nás.

  Četnost: Každoročně se koná 20–22 akcí Euroscola. V každé zemi pořádáme 1–2 výběrová řízení ročně.
  Finanční příspěvek: Paušální částka ve výši 60 eur na ubytování, až 40 eur na stravu a 9 centů za kilometr cesty (tam a zpět) na osobu v případě výběrového řízení nebo 4,5 centu v případě, že se výběrové řízení neuskutečnilo.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám až 24 studentů + 2 učitelům z každé země (studenti se zdravotním postižením mohou mít s sebou doprovázející osobu, která rovněž obdrží finanční příspěvek).

 3. Jak se přihlásit?
  • Kvůli pandemii covidu-19 se v současné době na místě nekonají žádné semináře pro mládež. Na stránkách EP pro návštěvníky zveřejníme výzvu k podávání přihlášek, jakmile budeme moci obnovit návštěvy Parlamentu v Bruselu. Dotazy týkající se konání seminářů v prostorách Parlamentu a online prosím zasílejte na adresu eys@europarl.europa.eu.

  Četnost: 10 seminářů v prostorách Parlamentu ročně nebo 10–20 seminářů online ročně.
  Finanční příspěvek: Semináře v Parlamentu: Paušální částka 60 eur na ubytování, 40 eur na stravu a 4,5 centu za kilometr cesty (tam a zpět) na osobu.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek lze poskytnout skupinám 10 až 30 osob. Jednotlivé osoby nebo menší skupiny nejsou způsobilé.

 4. Jak se přihlásit?
  • Jednou za dva roky zveřejňuje Evropský parlament výzvu k podávání žádostí o granty pro mladé lidi, kdy mohou organizace občanské společnosti a mládežnické organizace předkládat komunikační projekty k posouzení. Pro každou výzvu jsou definována témata a priority, jež se však obecně shodují s komunikačními prioritami Evropského parlamentu, mezi které patří: Konference o budoucnosti Evropy, evropské volby atd.
  https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/cs/grants/media-and-events

  Četnost: Každé dva roky. Před volbami do Evropského parlamentu může být zveřejněna zvláštní výzva.
  Finanční příspěvek: Každá mládežnická organizace předloží odhad celkového rozpočtu navrhovaného projektu. Určitý procentní podíl z této částky bude financován Evropským parlamentem. O tom, zda a v jaké výši bude žadateli finanční příspěvek poskytnut, rozhoduje výbor složený ze zaměstnanců Parlamentu.
  Podmínky finanční podpory: Finanční příspěvek dostanou vybrané nejzdařilejší projekty. Zohledněna bude zeměpisná vyváženost a vyváženost národních/místních a celoevropských organizací.

 5. Jak se přihlásit?
  Pokud se ucházet o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany:
  • Hmusíte mít evropský projekt, který do soutěže přihlásíte;
  • musí vám být mezi 16 a 30 lety;
  • musíte bydlet v jednom z členských států EU.
    Projekt můžete přihlásit buď jako jednotlivec, nebo jménem organizace nebo skupiny mladých lidí. V prvním kole jsou vybírány projekty v rámci jednotlivých členských států, v druhém kole soutěží navzájem vítězné národní projekty. Tři finalisté jsou poté pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách, kde je vyhlášen vítěz. Další informace naleznete na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany.

  Četnost: Jednou ročně.
  Finanční příspěvek: První cena: 7 500 eur. Druhá cena: 5 000 eur. Třetí cena: 2 500 eur. Tři finalisté budou pozváni na slavnostní udílení cen v Cáchách a do Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku.
  Podmínky finanční podpory: Předložit lze projekt, který přispívá ke spolupráci a k porozumění v Evropě i na mezinárodní úrovni a který uskutečňují mladí lidé ve věku od 16 do 30 let z některého členského státu.

   

 6. * Jak se můžu přihlásit? Evropský parlament vypisuje každé dva roky grantové výzvy. Do těch se můžou hlásit neziskové organizace, které musí předložit návrh akce EYE, kterou by chtěly uspořádat ve svém městě. Výsledkem každé výzvy jsou dvě víkendová setkání EYE uspořádaná dvěma vybranými organizacemi ve dvou různých členských státech EU. Přeshraniční projekty jsou vítány. 
  Grantové výzvy se zveřejňují na těchto stránkách: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/cs/grants/media-and-events

  * Jak často se výzvy vyhlašují? Jednou za dva roky.


  * Jaká jsou rozpočtová a výběrová kritéria? Na oba projekty je k dispozici rozpočet 220 000 EUR, na jeden projekt se tedy počítá s maximální částkou zhruba 110 000 EUR. To ale neznamená, že nemůže být předložen a schválen projekt s jiným rozpočtem. U předložených návrhů se nejprve kontrolují formální náležitosti (přípustnost a způsobilost). Teprve pak se projekty, které dané náležitosti splňují, postoupí výběrové komisi k posouzení provozní kapacity a splnění kritérií pro udělení grantu a přiřadí se jim bodové hodnocení podle kvality."

  * Jaké jsou podmínky k získání grantu? V rámci této výzvy se udělují granty určené pro jednoho příjemce. 
  Způsobilým žadatelem je ten, kdo prokáže, že je: neziskovou organizací, soukromou právnickou osobou založenou nejméně tři roky před datem podání žádosti o grant, 
  právnickou osobou se sídlem v některém z členských států Evropské unie, právnickou osobou bez politické příslušnosti.

  Další informace o místních akcích EYE