Najczęściej zadawane pytania nt. Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

 1. Projekty powinny: propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym; pobudzać wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propagować integrację europejską; zachęcać innych młodych ludzi w Europie do angażowania się w działania na rzecz demokracji; dawać praktyczne przykłady wspólnotowego życia Europejczyków.

  Projekt może mieć dowolną formę. Może na przykład dotyczyć organizacji różnych wydarzeń dla osób młodych, takich jak m.in. wymiana młodzieży, gry symulacyjne, polityczne festiwale młodzieżowe, wystawy, szkolenia, projekty internetowe lub podobne działania. Możesz wykazać się kreatywnością, o ile twój projekt spełniać będzie wymienione kryteria.

  Informację, jakie projekty się nie kwalifikują, znajdziesz w odpowiedzi na pytanie Nie mam pewności, czy mój projekt może się zakwalifikować. Jak to sprawdzić?

 2. Następujące projekty nie kwalifikują się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego:

  a. projekty w fazie planowania lub na pierwszych etapach realizacji, w przypadku których trudno ocenić rezultaty na etapie zgłoszenia;

  b. projekty zgłaszane przez osoby pracujące w jednej z instytucji europejskich lub w Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie;

  c. rozprawy i publikacje naukowe;

  d. projekty już nagrodzone przez jedną z instytucji, organów, urzędów lub agencji europejskich;

  e. trzy zwycięskie projekty europejskie wyłonione w poprzednich edycjach Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego;

  f. działania, których głównym celem jest osiągnięcie zysku;

  g. działania organizacji rządowych. Jeśli ty lub twój projekt należycie do co najmniej jednej z tych kategorii, projekt nie będzie kwalifikował się do udziału w konkursie.

 3. Tak. Należy jednak wziąć pod uwagę, że projekt powinien być na tyle zaawansowany, aby jury mogło ocenić jego wyniki. Jeżeli na przykład projekt dopiero się rozpoczął lub jeśli wciąż jest na etapie planowania, sugerujemy zgłoszenie go do przyszłorocznej edycji konkursu.

 4. Nie. Jeśli kandydaci mają więcej projektów, mogą ich zgłosić tyle, ile zechcą. Każdy projekt jednak można zgłosić tylko raz. NIE można zatem zgłosić tego samego projektu w więcej niż jednym kraju.

 5. Aby zgłosić projekt, wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

  Formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE, a także załączyć dokumenty i zdjęcia przedstawiające projekt.

 6. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 12. lutego 2024 r. (o godzinie 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego)

 7. Decyzję w tej sprawie podejmuje zespół projektowy. W zależności od przypadku może to być kierownik zespołu, kierownik programu, osoba odpowiedzialna za komunikację lub nawet zwykły uczestnik. Należy mieć na uwadze, że osoba zgłaszająca musi być mieszkańcem państwa członkowskiego UE w wieku 16–30 lat.

 8. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE.

 9. Jeśli projekt realizowany jest w tylko jednym państwie członkowskim, zgłoś go w tym państwie członkowskim.

  W przypadku projektów transgranicznych (realizowanych w więcej niż jednym państwie członkowskim lub z udziałem uczestników z kilku państw członkowskich) projekt należy zgłosić w jednym państwie członkowskim – tym, które jest najściślej związane z projektem. Decyzję podejmuje osoba zgłaszająca.  Każdy kandydat może zgłosić swój projekt tylko w jednym państwie członkowskim.

 10. Tak. Projekty, które nie znalazły się wśród trzech laureatów wcześniejszych edycji nagrody, można zgłosić ponownie. Nagroda jednak ma charakter roczny, więc projekty, które kwalifikowały się do poprzedniej edycji i zostały ukończone rok temu, nie będą brane pod uwagę. Ta sama organizacja może zgłosić nowy projekt realizowany w roku przyznania nagrody.

 11. Nie. Sugerujemy, by przygotować wniosek offline i uwzględnić w nim wszystkie wymagane dane, a następnie skopiować go do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 12. Tak. Należy przesłać zgłoszenie za jednym razem, ponieważ nie można go zapisać i powrócić do niego na późniejszym etapie. Sugerujemy, by przygotować wniosek offline i uwzględnić w nim wszystkie wymagane dane, a następnie skopiować go do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 13. Jeden opis jest krótkim podsumowaniem projektu. Należy go sporządzić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, co umożliwi sekretariatowi nagrody cytowanie go w przyszłej komunikacji dotyczącej projektu.

  Pełny opis projektu może być sporządzony w dowolnym języku urzędowym Unii. Opis ten będzie wykorzystany do oceny projektu, więc powinien zawierać informacje na temat tego, w jaki sposób projekt: propaguje wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym; pobudza wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propaguje integrację europejską; zachęca innych młodych ludzi w Europie do angażowania się w działania na rzecz demokracji oraz daje praktyczne przykłady wspólnotowego życia Europejczyków. Jury oceni również stopień, w jakim kryteria te zostały spełnione, jak również kreatywność i innowacyjność projektu.

  W długim opisie powinny znaleźć się informacje o tym,

  • w jaki sposób Twój projekt realizuje cele nagrody
  • jakie są jego cele główne i szczegółowe i jak są/będą one realizowane
  • jaka jest Twoja grupa docelowa
  • jakie są wyniki projektu (oczekiwane lub uzyskane)
  • jak będziesz rozpowszechniać informacje o projekcie
  • jak zmierzysz sukces projektu
  • ile osób wzięło udział w projekcie i do ilu osób on dotarł
 14. W ciągu miesiąca od upływu terminu zgłaszania projektów krajowe jury w każdym państwie członkowskim złożone z posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli krajowych organizacji młodzieżowych wybiera zwycięzców na szczeblu krajowym. Wówczas skontaktujemy się ze zwycięzcami i poinformujemy ich o kolejnych krokach.

  Następnie zbierze się europejskie jury, aby spośród 27 krajowych zwycięzców wybrać trójkę zwycięzców europejskich. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystości wręczenia nagrody, która odbędzie się w Akwizgranie.

 15. Laureatów krajowych ogłaszają biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich. Następnie ze wszystkimi laureatami krajowymi kontaktują się pracownicy Działu ds. Młodzieży i udzielają im dokładniejszych informacji.

  Przedstawiciele zwycięskich projektów (po jednym na projekt) zostaną zaproszeni do Akwizgranu na Tydzień Zwycięzców, podczas którego będą mogli się poznać, jak również spotkać wcześniejszych laureatów nagrody. Koszty udziału w tym wydarzeniu ponoszą Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

  Wszyscy laureaci krajowi będą proszeni o pozostanie w kontakcie z Parlamentem Europejskim i Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie i w przyszłości mogą zostać zaproszeni do udziału w wydarzeniach poświęconych młodzieży.

 16. Trzech laureatów europejskich wybiera jury europejskie spośród 27 laureatów krajowych. Ogłasza się ich podczas uroczystości wręczenia nagród w Akwizgranie, gdzie zaproszeni zostają wszyscy laureaci krajowi.

  Laureaci europejscy otrzymują następujące nagrody:
  • 7500 EUR za pierwsze miejsce, 5000 EUR za drugie i 2500 EUR za trzecie
  • W ramach nagrody zostają zaproszeni do prezentacji swoich projektów w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub w Strasburgu
  • W ramach nagrody mogą odbyć staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Jakie są zasady odbywania stażu im. Roberta Schumana przez laureatów europejskich?

 17. Jeden przedstawiciel każdego z trzech laureatów europejskich będzie mógł odbyć staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim. Osoba wybrana na staż powinna być częścią głównego zespołu zwycięskiego projektu i spełniać wszystkie kryteria wymagane, by zostać stażystą. Staż można rozpocząć 1 października lub 1 marca w ciągu 12 miesięcy od otrzymania nagrody. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane bezpośrednio autorom zwycięskich projektów krajowych przed ceremonią wręczenia nagród.

 18. Pytania w języku angielskim, francuskim lub niemieckim dotyczące procesu zgłaszania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres youth@ep.europa.eu(Polityka ochrony prywatności)

frequently-asked-questions