Najczęściej zadawane pytania nt. Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

 1. Projekty powinny: propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym; pobudzać wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propagować integrację europejską; zachęcać innych młodych ludzi w Europie do angażowania się w działania na rzecz demokracji; dawać praktyczne przykłady wspólnotowego życia Europejczyków.

  Projekt może mieć dowolną formę. Może na przykład dotyczyć organizacji różnych wydarzeń dla osób młodych, takich jak m.in. wymiana młodzieży, gry symulacyjne, polityczne festiwale młodzieżowe, wystawy, szkolenia, projekty internetowe lub podobne działania. Możesz wykazać się kreatywnością, o ile twój projekt spełniać będzie wymienione kryteria.

  Informację, jakie projekty się nie kwalifikują, znajdziesz w odpowiedzi na pytanie Nie mam pewności, czy mój projekt może się zakwalifikować. Jak to sprawdzić?

 2. Następujące projekty nie kwalifikują się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego:

  a. projekty w fazie planowania lub na pierwszych etapach realizacji, w przypadku których trudno ocenić rezultaty na etapie zgłoszenia;

  b. projekty zgłaszane przez osoby pracujące w jednej z instytucji europejskich lub w Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie;

  c. rozprawy i publikacje naukowe;

  d. projekty już nagrodzone przez jedną z instytucji, organów, urzędów lub agencji europejskich;

  e. trzy zwycięskie projekty europejskie wyłonione w poprzednich edycjach Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego;

  f. działania, których głównym celem jest osiągnięcie zysku;

  g. działania organizacji rządowych. Jeśli ty lub twój projekt należycie do co najmniej jednej z tych kategorii, projekt nie będzie kwalifikował się do udziału w konkursie.

 3. Tak. Należy jednak wziąć pod uwagę, że projekt powinien być na tyle zaawansowany, aby jury mogło ocenić jego wyniki. Jeżeli na przykład projekt dopiero się rozpoczął lub jeśli wciąż jest na etapie planowania, sugerujemy zgłoszenie go do przyszłorocznej edycji konkursu.

 4. Nie. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona.

 5. Aby zgłosić projekt, wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

  Formularz można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE, a także załączyć dokumenty i zdjęcia przedstawiające projekt.

 6. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2. lutego 2023 r. (o godzinie 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego)

 7. Decyzję w tej sprawie podejmuje zespół projektowy. W zależności od przypadku może to być kierownik zespołu, kierownik programu, osoba odpowiedzialna za komunikację lub nawet zwykły uczestnik. Należy mieć na uwadze, że osoba zgłaszająca musi być mieszkańcem państwa członkowskiego UE w wieku 16–30 lat.

 8. Jeśli projekt realizowany jest w tylko jednym państwie członkowskim, zgłoś go w tym państwie członkowskim.

  W przypadku projektów transgranicznych (realizowanych w więcej niż jednym państwie członkowskim lub z udziałem uczestników z kilku państw członkowskich) projekt należy zgłosić w jednym państwie członkowskim – tym, które jest najściślej związane z projektem. Decyzję podejmuje osoba zgłaszająca.

 9. Jeśli projekt realizowany jest w tylko jednym państwie członkowskim, zgłoś go w tym państwie członkowskim.

  W przypadku projektów transgranicznych (realizowanych w więcej niż jednym państwie członkowskim lub z udziałem uczestników z kilku państw członkowskich) projekt należy zgłosić w jednym państwie członkowskim – tym, które jest najściślej związane z projektem. Decyzję podejmuje osoba zgłaszająca.

 10. Tak. Projekty, które nie znalazły się wśród trzech laureatów poprzedniej edycji nagrody, można zgłosić ponownie.

 11. Nie. Sugerujemy, by przygotować wniosek offline i uwzględnić w nim wszystkie wymagane dane, a następnie skopiować go do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 12. Tak. Należy przesłać zgłoszenie za jednym razem, ponieważ nie można go zapisać i powrócić do niego na późniejszym etapie. Sugerujemy, by przygotować wniosek offline i uwzględnić w nim wszystkie wymagane dane, a następnie skopiować go do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

 13. Jeden opis jest krótkim podsumowaniem projektu. Należy go sporządzić w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, co umożliwi sekretariatowi nagrody cytowanie go w przyszłej komunikacji dotyczącej projektu.

  Pełny opis projektu może być sporządzony w dowolnym języku urzędowym Unii. Opis ten będzie wykorzystany do oceny projektu, więc powinien zawierać informacje na temat tego, w jaki sposób projekt: propaguje wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym; pobudza wspólne poczucie tożsamości europejskiej i propaguje integrację europejską; zachęca innych młodych ludzi w Europie do angażowania się w działania na rzecz demokracji oraz daje praktyczne przykłady wspólnotowego życia Europejczyków. Jury oceni również stopień, w jakim kryteria te zostały spełnione, jak również kreatywność i innowacyjność projektu.

 14. W ciągu miesiąca od upływu terminu zgłaszania projektów krajowe jury w każdym państwie członkowskim złożone z posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli krajowych organizacji młodzieżowych wybiera zwycięzców na szczeblu krajowym. Wówczas skontaktujemy się ze zwycięzcami i poinformujemy ich o kolejnych krokach.

  Następnie zbierze się europejskie jury, aby spośród 27 krajowych zwycięzców wybrać trójkę zwycięzców europejskich. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w maju podczas uroczystości wręczenia nagrody, która odbędzie się w maju w Akwizgranie.

 15. Przedstawiciele zwycięskich projektów (po jednym na projekt) zostaną zaproszeni w maju do Akwizgranu na Tydzień Zwycięzców, podczas którego będą mogli się poznać, jak również spotkać wcześniejszych laureatów nagrody. Koszty udziału w tym wydarzeniu ponoszą Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

  Wszyscy przedstawiciele projektu otrzymają również dyplom, który wręczą przewodnicząca Parlamentu Europejskiego i prezes Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

 16. Pytania w języku angielskim, francuskim lub niemieckim dotyczące procesu zgłaszania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres youth@ep.europa.eu(Polityka ochrony prywatności)

frequently-asked-questions