Euroscola – najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zwróć się do nas o pomoc. Najpierw zapoznaj się jednak z tą stroną.

 1. O udział w programie może ubiegać się każda szkoła z Unii Europejskiej, kraju kandydującego do Unii czy byłego państwa członkowskiego. W dniu wizyty uczniowie muszą mieć ukończone co najmniej 14 lat i uczęszczać do szkoły średniej.

 2. Po tym, jak biura kontaktowe PE w poszczególnych państwach członkowskich dokonają wyboru klas, organizacją wydarzeń Euroscola zajmuje się Zespół ds. Euroscoli (część Działu ds. Kontaktów z Odwiedzającymi i Obywatelami w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji). Nauczyciele towarzyszący klasom podczas wydarzenia Euroscola biorą udział w spotkaniach przygotowawczych i mają możliwość nawiązania kontaktów z kolegami z innych krajów.

 3. Procedurą naboru zajmują się biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego w poszczególnych krajach. Trzeba zatem zwrócić się do odpowiedniego biura kontaktowego z prośbą o szczegółowe informacje. Parlament Europejski ma biura kontaktowe we wszystkich państwach członkowskich oraz w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem. W przypadku krajów kandydujących należy skontaktować się z Zespołem ds. Euroscoli

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestnik musi być mieszkańcem jednego z państw członkowskich UE, państw kandydujących lub byłych państw członkowskich. W programie mogą też uczestniczyć obywatele państw trzecich, jeżeli spełniają wspomniane kryteria dotyczące miejsca stałego pobytu.

 5. Program Euroscola ma umożliwić jak największej liczbie młodych ludzi zaangażowanie się w demokrację i poznanie unijnego procesu decyzyjnego. Dlatego szkoły muszą zadbać o to, by nikt nie uczestniczył w programie Euroscola więcej niż jeden raz. Dzięki temu z programu skorzysta więcej osób.

 6. Z osobą kontaktową z każdej z wybranych szkół/klas skontaktuje się Zespół ds. Euroscoli i wyjaśni szczegóły procedury zapisów.  

 7. Po tym, jak szkoła pomyślnie zapisze klasę na Euroscolę, wszyscy uczestnicy (uczniowie i opiekunowie) muszą zarejestrować się na platformie EUSurvey. Jeżeli sesja ma odbyć się na miejscu, poprosimy uczestników o przekazanie następujących informacji do celów akredytacji: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości i numer dokumentu tożsamości. Pełnoletni uczestnik lub rodzice małoletniego uczestnika muszą też wypełnić formularz zgody na wykorzystanie wizerunku. Jeżeli nie wyrażą w nim zgody na robienie zdjęć lub filmowanie, podczas sesji uczestnik będzie przebywać w „strefie bez filmowania”. Uczestnicy sesji online również muszą wypełnić formularz rejestracji EUSurvey. Różni się on nieznacznie od formularza dla uczestników sesji na miejscu.

 8. Parlament proponuje uczestniczącym w programie szkołom dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Wysokość tego dofinansowania zależy od szeregu różnych czynników i może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Organizacją podróży szkoły zajmują się we własnym zakresie. Po zakwalifikowaniu szkoły przez odpowiednie biuro kontaktowe PE Zespół ds. Euroscoli prześle szkole szczegóły dotyczące dofinansowania i związanej z nim procedury.

 9. Informację o szacunkowej maksymalnej kwocie dofinansowania od Parlamentu znajdziesz w zaproszeniu skierowanym do opiekuna grupy. Zgodnie z regulaminem w skład grupy, która otrzymuje wsparcie finansowe od Parlamentu, musi wchodzić co najmniej 10 uczniów i jeden nauczyciel lub inna osoba dorosła. Maksymalna liczba uczestników wynosi 24 uczniów oraz dwoje nauczycieli lub innych osób dorosłych.

  Jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 20, tylko jeden nauczyciel lub jedna osoba dorosła otrzyma wsparcie finansowe od Parlamentu. Dodatkowi nauczyciele są mile widziani, ale nie otrzymają wsparcia finansowego. W wyjątkowych przypadkach wsparcie finansowe może otrzymać dwoje nauczycieli lub dorosłych, którzy towarzyszą grupie co najmniej 15 uczniów. Biuro kontaktowe Parlamentu Europejskiego lub grupa muszą jednak szczegółowo uzasadnić taką konieczność. Na przykład jeżeli grupa składa się z co najmniej 15 uczniów z dwóch szkół, dofinansowanie mógłby otrzymać jeden nauczyciel z każdej szkoły.

  Parlament nie wypłaci dofinansowania, jeżeli w skład grupy wchodzi mniej niż 10 uczniów.

 10. Najpóźniej 15 dni przed sesją opiekun grupy musi przesłać na adres e-mail programu Euroscola trzy formularze :

  1) listę uczestników (zarówno nauczycieli, jak i uczniów) z datami urodzenia;

  2) formularz finansowy 1 (podpisany oraz opatrzony datą i urzędową pieczęcią szkoły);

  3) aktualny wyciąg bankowy potwierdzający informacje zawarte w formularzu finansowym 1.

  O ile to możliwe, opiekun grupy przedkłada też podpisane przez siebie oświadczenie.

 11. Uczestnicy mogą mówić po francusku, angielsku, niemiecku, włosku lub hiszpańsku i słuchać wypowiedzi w językach francuskim, niemieckim i angielskim. Zachęcamy uczestników, aby podczas sesji posługiwali się wieloma językami. Oczywiście mogą też po prostu rozmawiać w języku, w którym czują się najpewniej.

 12. Uczestnicy mogą wejść na teren Parlamentu przez wejście do budynku Louise Weiss od godz. 8.00. Sesja rozpoczyna się o godz. 10.00. W zależności od programu uczniowie spotykają się z wiceprzewodniczącym lub posłem do Parlamentu Europejskiego oraz z ekspertem. Po południu odbywa się symulacja pracy posłów do Parlamentu Europejskiego.

 13. Jeden dziennikarz mediów lokalnych może wziąć udział w sesji i otrzymać dofinansowanie od Parlamentu. Aby dowiedzieć się więcej, wyślij e-mail do zespołu Euroscoli. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie akredytowani dziennikarze.

 14. Parlament może przyznać dofinansowanie wyłącznie tym grupom, które faktycznie wezmą udział w sesji. Zdecydowanie zalecamy, aby grupy wybierały opcje elastyczne, pozwalające na bezpłatne odwołanie rezerwacji.

 15. Nie. Parlament może wypłacić dofinansowanie wyłącznie na rachunek bankowy zaproszonej grupy lub, jeżeli grupa nie posiada takiego rachunku, na rachunek bankowy jej opiekuna. Jeżeli szkoła uczestnicząca w programie nie może mieć rachunku bankowego ze względu na krajowe ograniczenia prawne, musi z dużym wyprzedzeniem poinformować o tym zespół Euroscoli. W takich uzasadnionych przypadkach grupa powinna zarejestrować się w imieniu podmiotu, który zarządza jej finansami i posiada rachunek bankowy, na który Parlament będzie mógł wypłacić wsparcie finansowe. To właśnie ten podmiot otrzyma zaproszenie do udziału w Euroscoli. Należy też wskazać go w formularzach finansowych.

 16. Wszyscy uczniowie, towarzyszący im nauczyciele i akredytowani dziennikarze otrzymują takie samo dofinansowanie do udziału w Euroscoli. Wsparcie udziału grupy w Euroscoli otrzymane z innych źródeł należy zgłosić zespołowi Euroscoli. Parlament może potrącić tę kwotę z kwoty dofinansowania.

  Na każdego zaproszonego uczestnika przypada:

  – kwota na pokrycie kosztów podróży obliczana według odległości między miejscem wyjazdu grupy a Strasburgiem,

  – 66 euro na pokrycie kosztów noclegu (jeżeli grupa zostaje na noc w związku z udziałem w wydarzeniu),

  – 44 euro na wyżywienie i inne drobne wydatki.

 17. Tak. Wraz z formularzem należy przedłożyć kopie dokumentów na potwierdzenie wydatków zadeklarowanych w formularzu finansowym 2. Oryginały tych dokumentów przechowywać przez trzy lata.

 18. Kwota, jaką Parlament może wypłacić na zakwaterowanie, jest stała. Wynosi 66 euro bez względu na liczbę noclegów, jakie grupa spędza w hotelu w związku z uczestnictwem w Euroscoli. Kwota ta jednak nie przysługuje, jeżeli grupa nie zostaje na noc, bo na przykład przyjechała z okolic Strasburga. Opiekun deklaruje w formularzu finansowym 2 rzeczywiste koszty, jakie poniosła grupa. Może przy tym uwzględnić koszty zakwaterowania, które były absolutnie niezbędne do uczestnictwa w programie Euroscola, biorąc pod uwagę odległość od Strasburga oraz wybrany środek transportu. Co do zasady akceptujemy maksymalnie dwie doby hotelowe.

 19. Jeżeli koszty noclegu przekroczą rozsądną kwotę (ponad 100 euro na osobę za noc), dokumentację finansową grupy ocenimy indywidualnie. Możemy poprosić grupę, by przedstawiła dodatkowe dokumenty potwierdzające lub uzasadniające wydatki.

 20. W regulaminie przyjętym przez Prezydium Parlamentu szczegółowo określono, jak obliczać i wypłacać dofinansowanie. Celem dofinansowania nie jest pokrycie wszystkich wydatków, a wypłacana kwota nie zależy od rzeczywistych kosztów udziału w sesji. Parlament zdaje sobie w pełni sprawę, że wielu grupom może być trudno pozyskać środki na podróż, ale nie może zwiększyć kwoty dofinansowania.

 21. Jeżeli w grupie są uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością, zgodnie z regulaminem dofinansowanie może wyjątkowo otrzymać więcej niż dwoje dorosłych osób towarzyszących. Biuro kontaktowe i opiekun grupy muszą z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować zespół Euroscoli, że w wydarzeniu będą uczestniczyć osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki temu organizatorzy, potwierdzając udział grupy w sesji, uwzględnią dodatkową osobę dorosłą. Opiekun grupy musi przesyłać niezbędne dokumenty, tj. dowód niepełnosprawności oraz oświadczenie dotyczące prawdziwości przedłożonych informacji. Powinien to zrobić nie później niż 15 dni przed sesją.

  Zamiast tego zgodnie z regulaminem odwiedzający z orzeczoną niepełnosprawnością może otrzymać dodatkową kwotę dofinansowania. W tym celu należy spełnić dwa warunki:

  1) osobie z orzeczoną niepełnosprawnością towarzyszy tłumacz języka migowego lub osoba ta porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga specjalnej pomocy, lub osoba ta potrzebuje szczególnych udogodnień, aby wygodnie podróżować oraz

  2) standardowa kwota dofinanowania wypłacana grupie nie pokrywa dodatkowych kosztów wynikających z uczestnictwa osoby, która spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1.

  Opiekun grupy musi zadeklarować wszelkie dodatkowe koszty udziału uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością w formularzu finansowym 2. Przedkłada go po sesji wraz z niezbędną dokumentacją, tj. dowodem niepełnosprawności i oświadczeniem dotyczącym prawdziwości przedłożonych informacji. Wszelkie inne wsparcie finansowe, które otrzymują uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością, nie może być wyższe niż kwota dofinansowania, który otrzymują za udział w sesji.

 22. Zgodnie z regulaminem Parlament nie może podzielić kwoty dofinansowania. Może zlecić tylko jedną płatność na wskazany rachunek bankowy. Jeśli jesteście jedną grupą, sami musicie zadecydować, jak rozdzielić środki otrzymane od Parlamentu. Jeżeli członkowie grupy nie podróżują do Strasburga z tego samego miejsca, kwotę dofinansowania na pokrycie kosztów podróży obliczymy na podstawie średniej odległości między Strasburgiem a miejscem zamieszkania wszystkich uczestników, którzy otrzymują dofinansowanie.

 23. Dofinansowanie dla grupy biorącej udział w Euroscoli Parlament wypłaca przelewem bankowym w dwóch ratach. Jeżeli opiekun grupy należycie przedstawił wszystkie wymagane informacje określone w zaproszeniu, grupa powinna otrzymać 70% dofinansowania w ciągu kilku dni od wizyty. Dzień, w którym kwota ta pojawia się na rachunku bankowym grupy, zależy od szybkości realizacji przelewu przez bank. Parlament zleca przelew po tym, jak otrzyma faktury i poprawnie wypełniony formularz finansowy 2. Opiekun grupy musi zadeklarować w nim rzeczywiste koszty poniesione przez grupę w związku z uczestnictwem w Euroscoli, a także wszelką inną pomoc finansową, które grupa otrzymała w związku z wyjazdem.

 24. Na kilka dni przed wydarzeniem opiekun grupy powinien powiadomić mejlowo zespół Euroscoli, jeżeli niektórzy uczestnicy mają szczególne ograniczenia żywieniowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowych.

  Podczas śniadań i obiadów oferowanych podczas Euroscoli oferowane są dania bezglutenowe, wegańskie i wegetariańskie.

 25. Regionalna Euroscola to francusko-niemiecka wersja Euroscoli, w której uczestniczą szkoły z Alzacji we Francji i Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Wydarzenie to ustanowiono na mocy wspólnej deklaracji intencji podpisanej przez Parlament i właściwe organy obu tych krajów. Regionalna Euroscola odbywa się raz w roku. Grupa podróżująca na odległość ponad 100 km może otrzymać dofinansowanie do zakwaterowania. Diet dziennych nie wypłaca się grupom, które podróżują na odległość mniejszą niż 10 km.

 26. Nie. W teście technicznym musi wziąć udział wyłącznie opiekun grupy.

 27. W przypadku Euroscoli online nie ma minimalnego ani maksymalnego limitu uczniów z jednej szkoły.