FINANČNÁ PODPORA

Hľadáš grant pre svoj projekt alebo sa chceš zúčastniť na našich podujatiach? Pozri si ponuku Európskeho parlamentu a začni plánovať svoje budúce európske dobrodružstvo!

 1. Ako sa môžem prihlásiť?
  • Prispej k tvorbe programu a zorganizuj workshop alebo živé umelecké vystúpenie v rámci podujatia EYE. Najlepšie prihlásené nápady získajú finančnú podporu na svoju realizáciu na podujatí.
  • Príď na podujatie EYE ako účastník. Najlepšie prihlásené nápady získajú finančnú podporu na svoju realizáciu na podujatí. Uprednostňovaní budú mladí ľudia zo znevýhodneného sociálneho prostredia, vidieckych a vzdialených oblastí a mladí ľudia so zdravotným postihnutím.

  Periodicita: Každé dva roky.
  Finančná podpora: 60 EUR na náklady na ubytovanie, 40 EUR na stravu a 4,5 c./km (obojsmerne) na osobu.
  Nárok na podporu: Finančná podpora sa vypláca skupinám zložených z minimálne 10 a maximálne 20 osôb. Jednotlivci alebo skupiny zložené z menej než 10 osôb nemajú na podporu nárok.

 2. Ako sa môžem prihlásiť?
  • Ak chceš zažiť projekt Euroscola, musíš prejsť výberovým konaním, ktoré sa koná v rôznych krajinách EÚ v rôznych časoch. Ak ty alebo tvoja skupina budete vybraní, získate finančnú podporu na účasť na podujatí Euroscola v Štrasburgu.
  • Styčná kancelária Európskeho parlamentu v tvojej krajine ti poskytne viac informácií o pravidlách výberového konania, ktoré platia v tvojej krajine. Ak pochádzaš z kandidátskej krajiny, kontaktuj nás priamo.

  Periodicita: Za rok sa koná 20 – 22 podujatí Euroscola. Za rok sa v každej krajine koná 1 – 2 výberové konania.
  Finančná podpora: 60 EUR na náklady na ubytovanie, max. 40 EUR na stravu a 9 c./km (obojsmerne) na osobu (v prípade výberového konania) alebo 4,5 c./km (ak výberové konanie neprebehlo).
  Nárok na podporu: Finančná podpora sa vypláca skupinám zloženým z max. 24 študentov a 2 učiteľov z jednej krajiny (výnimku tvoria študenti so zdravotným postihnutím, ktorí môžu prísť so sprevádzajúcou osobou, ktorej nálady budú tiež preplatené).

 3. Ako sa môžem prihlásiť?
  • Konanie európskych seminárov pre mládež v priestoroch Parlamentu je momentálne z dôvodu pandémie COVID-19 pozastavené. Hneď ako budeme môcť obnoviť aktivity pre návštevníkov v priestoroch Parlamentu v Bruseli, uverejníme výzvu na prekladanie prihlášok na webových stránkach EP určených pre návštevníkov. V prípade otázok o online i prezenčných európskych seminároch pre mládež kontaktuj eys@europarl.europa.eu

  Periodicita: 10 prezenčných seminárov za rok alebo 10 – 20 online seminárov za rok.
  Finančná podpora: 6V prípade prezenčných seminárov: 60 EUR na náklady na ubytovanie, 40 EUR na stravu a 4,5 c./km (obojsmerne) na osobu.
  Nárok na podporu: Finančná podpora sa vypláca skupinám zložených z 10 – 30 osôb. Jednotlivci alebo skupiny zložené z menej než 10 osôb nemajú na podporu nárok.

 4. Ako sa môžem prihlásiť?
  • Raz za dva roky uverejňuje EP výzvu na predkladanie návrhov na získanie mládežníckeho grantu, o ktorý sa môžu uchádzať organizácie občianskej spoločnosti a mládežnícke organizácie so svojimi projektami v oblasti komunikácie. V rámci každej výzvy sú vymedzené témy a priority daného ročníka, ale vo všeobecnosti ide o komunikačné priority EP, ktorými sú Konferencia o budúcnosti Európy, európske voľby a podobne.
  Výzva na predkladanie návrhov sa uverejňuje tu – https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sk/grants/media-and-events

  Periodicita: Každé dva roky. Osobitné výzvy môžu byť uverejnené pred európskymi voľbami.
  Finančná podpora: Každá mládežnícka organizácia odhadne celkový rozpočet navrhovaného projektu. Určité percento danej sumy bude financované Európskym parlamentom. Hodnotiaci výbor zložený zo zamestnancov Parlamentu rozhoduje o tom, ktoré návrhy získajú finančnú podporu a v akej výške.
  Nárok na podporu: Vybrané budú tie najzaujímavejšie projekty. Pri výbere sa do úvahy berie aj geografická vyváženosť a vyváženosť typu organizácií (národné/miestne a paneurópske organizácie).

 5. Ako sa môžem prihlásiť?
  Ak sa chceš uchádzať o cenu Karola Veľkého pre mládež, potrebuješ:
  • pracovať na európskom projekte, ktorý chceš prihlásiť;
  • mať od 16 do 30 rokov;
  • byť občanom jedného z členských štátov EÚ.
    Prihlásiť projekt môžeš buď ako jednotlivec, alebo v mene organizácie či skupiny mladých ľudí. Prvé kolo pozostáva z výberu národných víťazov v každom členskom štáte, ktorí následne proti sebe súperia v druhom kole. Traja finalisti sú potom pozvaní na slávnostné odovzdanie ocenenia v Aachene, kde je víťaz vyhlásený. Viac informácií nájdeš na webových stránkach ceny Karola Veľkého pre mládež.

  Periodicita: Raz za rok.
  Finančná podpora: Prvá cena: 7 500 EUR. Druhá cena: 5 000 EUR. Tretia cena: 2 500 EUR. Traja finalisti budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenenia v Aachene, ako aj do Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu.
  Nárok na podporu: Prihlásiť možno akýkoľvek projekt, ktorý podporuje spoluprácu a porozumenie v Európe, ako aj na celom svete a ktorý vedú mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov pochádzajúci z niektorého členského štátu EÚ.

   

 6. * Ako sa môžem prihlásiť? Európsky parlament každé dva roky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o granty. Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie, ktoré musia zároveň predložiť návrh na podujatie EYE, ktoré by chceli usporiadať vo svojom meste. Dve organizácie s najlepšími návrhmi zorganizujú počas jedného víkendu dve podujatia EYE v dvoch rôznych členských štátoch EÚ. Cezhraničné projekty sú vítané. 
  Výzvu na predkladanie žiadostí o grant nájdeš tu: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sk/grants/media-and-events

  * Ako často uverejňujú výzvy? Každé dva roky.

  * Aké sú rozpočtové a výberové kritériá? Na oba projekty je k dispozícii celkovo 220 000 eur. V prípade každého projektu sa teda počíta s maximálnou sumou 110 000 eur. Neznamená to však, že sa musí žiadať presne o túto sumu. Najprv sa skontroluje, či návrh spĺňa formálne požiadavky – t. j. či je prípustný a oprávnený na financovanie. Prípustné a oprávnené návrhy potom preskúma hodnotiaca komisia. Posúdi ich z hľadiska prevádzkovej kapacity a výberových kritérií a následne im priradí bodové hodnotenie podľa ich úrovne kvality.

  * Spĺňam požiadavky na získanie grantu? Granty v rámci tejto výzvy budú mať len jedného prijímateľa. 
  Žiadateľ oprávnený na získanie grantu musí preukázať, že je: neziskovou organizáciou, súkromnou právnickou osobou založenou a registrovanou ako právnická osoba najmenej tri roky pred dátumom podania žiadosti o grant, 
  právnickou osobou so sídlom v jednom z členských štátov EÚ, právnickou osobou bez politickej príslušnosti.

  Viac informácií o miestnych podujatiach EYE