CISTIÚ

An bhfuil deontas á lorg agat chun do thionscadal a fhorbairt nó páirt a ghlacadh inár n-imeachtaí? Féach ar roghnú Pharlaimint na hEorpa agus cuir tús leis an gcéad eachtra Eorpach eile a phleanáil!

 1. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?
  • Bí i do rannchuideoir cláir agus eagraigh ceardlann nó cuir taibhiú ealaíonta ar stáitse le linn EYE. Gheobhaidh na hiarratais is fearr tacaíocht airgeadais chun freastal ar an imeacht.
  • Tar chuig EYE mar rannpháirtí. Gheobhaidh na hiarratais is fearr tacaíocht airgeadais chun freastal ar an imeacht. Tugtar tús áite do dhaoine óga ó chúlraí faoi míbhuntáiste, ó limistéir thuaithe agus iargúlta, agus do dhaoine faoi mhíchumas.

  Minicíocht: Uair gach dara bliain.
  Urraíocht: EUR 60 do chostais óstáin, EUR 40 le haghaidh bia agus 4,5 cent in aghaidh an chiliméadair taistil (anonn agus anall) in aghaidh an duine.
  An bhfuilim incháilithe: Is féidir urraíochtaí a thabhairt do ghrúpaí ina bhfuil deichniúr ar a laghad agus 20 duine ar a mhéad. Ní bhíonn daoine aonair incháilithe ná ní bhíonn grúpaí incháilithe má bhíonn níos lú ná deichniúr iontu.

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?
  • Chun páirt a ghlacadh in Euroscola ní mór duit páirt a ghlacadh i bpróiseas roghnúcháin, a tharlaíonn i dtíortha éagsúla an Aontais Eorpaigh ag amanna éagsúla. Más rud é go n-éiríonn leatsa nó le do ghrúpa tá sibh incháilithe chun tacaíocht airgeadais a fháil chun freastal ar imeacht Euroscola in Strasbourg.
  • Cuirfidh Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa (EPLO) i do thír rialacha an chomórtais ar fáil duit, ós rud é go bhfuil siad éagsúil ó thír go tír. Más rud é gur as Ballstát is iarrthóir thú téigh i dteagmháil linn go díreach.

  Minicíocht: Reáchtáiltear 20-22 imeacht Euroscola gach bliain. Réachtáiltear 1-2 imeacht roghnúcháin in aghaidh na tíre gach bliain.
  Urraíocht: Cnapshuim de EUR 60 do chostais óstáin, cnapshuim de suas le EUR 40 le haghaidh bia, agus 9 cent in aghaidh an chiliméadair (anonn agus anall) in aghaidh an duine más rud é go raibh comórtas ar siúl, 4,5 cent más rud é nach raibh aon chomórtas ann.
  An bhfuilim incháilithe: Is féidir urraíocht a thabhairt do ghrúpaí de suas le 24 mhac léinn agus beirt mhúinteoirí in aghaidh na tíre (cé is moite de mhic léinn faoi mhíchumas, ar féidir le duine tionlacain teacht leo agus cuirfear urraíocht ar fáil don té sin freisin).

 3. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?
  • Tá Seimineáir don Aos Óg Eorpach ar an láthair ar fionraí faoi láthair mar gheall ar phaindéim Covid-19. Seolfaimid glao ar líne le haghaidh iarratas ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa a luaithe a bheimid in ann gníomhaíochtaí fisiceacha cuairteora a atosú sa Bhruiséil. Ba cheart fiosruithe maidir le Seimineáir don Aos Óg Eorpach ar an láthair a chur chuig eys@europarl.europa.eu

  Minicíocht: 10 seimineár ar an láthair in aghaidh na bliana nó 10-20 seimineár ar líne in aghaidh na bliana.
  Urraíocht: Le haghaidh na Seimineár don Aos Óg Eorpach ar an láthair: Cnapshuim de EUR 60 do chostais óstáin, cnapshuim de EUR 40 le haghaidh bia agus 4,5 cent in aghaidh an chiliméadair taistil (anonn agus anall) in aghaidh an duine.
  An bhfuilim incháilithe: Is féidir urraíocht a thabhairt do ghrúpaí de 10-30 duine. Níl daoine aonair agus grúpaí de níos lú ná deichniúr incháilithe.

 4. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?
  • Foilsíonn Parlaimint na hEorpa glao ar dheontais don óige uair gach dara bliain, mar ar féidir le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí óige tionscadail chumarsáide a chur isteach le go ndéanfaí iad a bhreithniú. Déantar téamaí agus tosaíochtaí a shainiú le haghaidh gach glao, ach de ghnáth leanann siad tosaíochtaí cumarsáide Pharlaimint na hEorpa, tosaíochtaí amhail: An chomhdháil ar thodhchaí na hEorpa, na toghcháin Eorpacha etc.
  Déantar an glao ar dheontais a fhoilsiú anseo - https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/ga/grants/media-and-events

  Minicíocht: Uair gach dara bliain. Féadtar glaonna speisialta a fhoilsiú roimh na toghcháin Eorpacha.
  Urraíocht: Déanann gach eagraíocht meastachán a sholáthar de bhuiséad iomlán an tionscadail mholta. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa sciar den bhuiséad sin a chistiú. Is é an coiste meastóireachta, atá déanta suas d’fhoireann na Parlaiminte, an cinneadh maidir le cibé an ndéanfar airgead a bhronnadh ar an iarrthóir agus maidir le cá mhéad airgid a bhronnfar.
  An bhfuilim incháilithe: Roghnófar na tionscadail leis an rangú is airde. Cuirfear san áireamh cothromaíocht gheografach agus cothromaíocht iarratas ag eagraíochtaí náisiúnta/áitiúla agus eagraíochtaí uile-Eorpacha.

 5. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?
  Chun páirt a ghlacadh i nDuais Eorpach Charlemagne don Óige, beidh ort:
  • Tionscadal Eorpach a bheith agat ar mhaith leat a úsáid chun cur isteach ar an duais;
  • A bheith idir 16 agus 30 bliain d’aois;
  • A bheith i do chónaí i mBallstáit AE.
    Is féidir leat tionscadal a chur isteach mar iarratasóir aonair nó thar ceann eagraíochta nó grúpa de dhaoine óga. Is éard atá sa chéad bhabhta ná roghnúchán náisiúnta, agus ansin bíonn an dara babhta ann ina roghnaítear an tionscadal is fearr as measc na mBallstát chun dul in iomaíocht le chéile. Tugtar cuireadh do na trí iomaitheoir is fearr freastal ar shearmanas bronnta in Aachen, agus is ann a fhógraítear an buaiteoir. Téigh chuig suíomh gréasáin Dhuais Charlemagne don Óige le haghaidh tuilleadh faisnéise.

  Minicíocht: Uair sa bhliain.
  Urraíocht: An chéad áit: €7500. An dara háit: €5000. An tríú háit: €2500. Tabharfar cuireadh do na trí iomaitheoir is fearr teacht chuig an Searmanas Bronnta in Aachen, agus chuig Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil nó in Strasbourg.
  An bhfuilim incháilithe: Maidir le haon tionscadal a chuireann chun cinn an comhar agus an tuiscint laistigh den Eoraip agus go hidirnáisiúnta, agus atá eagraithe ag daoine idir 16 agus 30 bliain d’aois ó Bhallstát AE, tá sé incháilithe le cur isteach.