ФИНАНСИРАНЕ

Търсите безвъзмездна помощ, за да разработите Вашия проект или да участвате в нашите прояви? Проверете възможностите на Европейския парламент и започнете да планирате следващото си европейско приключение!

 1. Как можете да кандидатствате?
  • Участвайте в програмата със свой принос и организирайте семинар или изнесете представление по време на EYE! Най-добрите кандидатури ще получат финансова подкрепа за участие в срещата.
  • Включете се в EYE като участник! Най-добрите кандидатури ще получат финансова подкрепа за участие в срещата. Приоритет се дава на младите хора в неравностойно положение, на младите хора от селските и отдалечените райони, както и на хората с увреждания. Честота: Веднъж на всеки две години.

  Честота: еднъж на всеки две години.
  Спонсорство: 60 евро за разходи за хотел, 40 евро за храна и 4,5 евроцента/км за изминато разстояние (отиване и връщане) на човек.
  Отговаряте ли на условията: Спонсорство може да бъде предоставяно на групи от минимум 10 души и максимум 20 души. Отделни лица или групи от по-малко от 10 души не отговарят на условията за спонсорство.

 2. Как можете да кандидатствате?
  • За да участвате в „Евроскола“, трябва да преминете процес на подбор, който се провежда по различно време в различните страни от ЕС. Ако Вие или Вашата група преминете подбора, имате право на финансова подкрепа, за да Ви помогнем да участвате в проявата „Евроскола“ в Страсбург.
  • Бюрото за връзка на Европейския парламент във Вашата страна ще Ви предостави правилата за участие в конкурса, тъй като те са различни в отделните държави. Ако сте от държава кандидатка, моля, свържете се директно с нас.

  Честота: Ежегодно се провеждат 20 – 22 прояви на „Евроскола“. Сесиите за подбор се организират 1 – 2 пъти годишно.
  Спонсорство: 60 евро еднократна сума за разходи за хотел, до 40 евро еднократна сума за храна и 9 евроцента/км за изминато разстояние (отиване и връщане) на човек, ако е имало конкурс, 4,5 евроцента, ако не е имало конкурс.
  Отговаряте ли на условията: Спонсорство може да се предоставя на групи от най-много 24 ученици + 2 учители от всяка държава (с изключение на ученици с увреждания, които могат да дойдат с придружаващо лице, което също ще бъде спонсорирано).

 3. Как можете да кандидатствате?
  • Провеждането на Европейските младежки семинари на място понастоящем е спряно поради пандемията от Covid-19. Ще стартираме онлайн покана за представяне на кандидатури на уебсайта на ЕП за посетители веднага щом бъдем в състояние да възобновим физическите дейности за посетители в Брюксел. Запитванията относно Европейските младежки семинари както онлайн, така и на място, може да се изпращат на адрес eys@europarl.europa.eu.

  Честота: 10 семинара на място годишно или 10 – 20 семинара онлайн годишно.
  Спонсорство: За Европейски младежки семинари на място: 60 евро еднократна сума за разходи за хотел, 40 евро еднократна сума за храна и 4,5 евроцента/км за изминато разстояние (отиване и връщане) на човек.
  Отговаряте ли на условията: Спонсорство може да се предоставя на групи от 10 – 30 души. Отделни лица и групи от по-малко от 10 души не отговарят на условията за спонсорство.

 4. Как можете да кандидатствате?
  • Европейския парламент публикува покана за отпускане на безвъзмездни средства за младежи веднъж на всеки две години, когато гражданското общество и младежките организации могат да представят за разглеждане проекти в областта на комуникацията. Темите и приоритетите се определят конкретно за всяка покана, но като цяло следват комуникационните приоритети на ЕП, като например: Конференция за бъдещето на Европа, избори за Европейски парламент и т.н.
  Поканата за отпускане на безвъзмездни средства се публикува тук –https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/grants/media-and-events.

  Честота: Веднъж на всеки две години. Преди изборите за Европейски парламент може да бъдат публикувани специални покани.
  Спонсорство: Всяка младежка организация представя предварителна оценка на общия бюджет на предложения проект. Определен процент от него ще бъде финансиран от Европейския парламент. Комисията за оценка, съставена от служители на Парламента, решава дали и колко средства ще бъдат отпуснати на кандидата.
  Отговаряте ли на условията: Ще бъдат избрани проектите, които са се класирали най-високо. Ще бъдат взети предвид балансът на географското разпределение и балансът при представянето от национални/местни и общовропейски организации.

 5. Как можете да кандидатствате?
  За да участвате в конкурса за младежката награда „Карл Велики“, трябва:
  • да имате европейски проект, с който желаете да кандидатствате;
  • да сте на възраст между 16 и 30 години;
  • да пребивавате постоянно в една от държавите – членки на ЕС.
    Проекти може да бъдат представяни от индивидуални кандидати или от името на организация или група млади хора. Първият кръг се състои от национален подбор, последван от втори кръг, при който спечелилите проекти от всяка държава членка се конкурират помежду си. Трима финалисти се канят на церемонията по награждаването в Аахен, където се обявява победителят. За допълнителна информация вижте уебсайта на младежката награда „Карл Велики“.

  Честота: Веднъж годишно.
  Спонсорство: Първа награда: 7500 евро Втора награда: 5000 евро Трета награда: 2500 евро Тримата финалисти ще бъдат поканени на церемонията по награждаването в Аахен, както и на посещение в Европейския парламент в Брюксел или Страсбург.
  Отговаряте ли на условията: Всеки проект, който насърчава сътрудничеството и разбирателството в Европа и в международен план и който е организиран от лица от държава – членка на ЕС, на възраст между 16 и 30 години, отговаря на условията за кандидатстване.

   

 6. * Как мога да кандидатствам? Европейският парламент публикува на всеки две години покана за предложения във връзка с отпускането на безвъзмездни средства. Организациите с нестопанска цел могат да кандидатстват и да представят проект за местно издание на EYE в съответния град. Предвижда се в рамките на един уикенд да се проведат две европейски младежки срещи на местно равнище, подготвени от две различни организации в две различни държави от ЕС. Насърчават се трансграничните проекти.  Поканата за представяне на предложения е публикувана тук: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

  * Честота? Веднъж на две години.

  * Бюджет и критерии за отпускане на средства? Наличният бюджет за настоящата покана е 220 000 EUR за двата проекта. Максималният бюджет на проект се очаква да възлиза на 110 000 EUR, но това не изключва представянето/подбора на предложения, изискващи други суми. Предложенията първо ще бъдат проверени за изпълнението на формални изисквания (условия за приемане и допустимост). Предложенията, които са счетени за отговарящи на условията за приемане и допустимост, ще бъдат разгледани от специална комисия за оценка на оперативния капацитет и критериите за отпускане на средства, а след това ще бъдат класирани според получения резултат за качество.

  * Отговарям ли на условията? Дейностите, подкрепяни по линия на настоящата покана, са дейности с един бенефициер.  За да отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, кандидатите трябва да могат да докажат, че са: организация с нестопанска цел; частно юридическо лице, учредено и регистрирано като юридическо лице в продължение на най-малко три години към момента на подаване на заявлението;  юридическо лице, установено в една от държавите – членки на Европейския съюз; юридическо лице без политическа принадлежност.

  Прочетете повече за местните срещи EYE