Cena Karla Velikého pro mladé Evropany – často kladené otázky

 1. Hledáme projekty, které: podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni; podporují utváření evropské identity a evropské integrace; povzbuzují mladé Evropany, aby se zapojili do evropské demokracie; nabízejí praktické příklady soužití Evropanů jako jednoho společenství.

  Váš projekt může mít jakoukoli formu. Může se například jednat o pořádání různých akcí pro mládež, jako jsou výměny mládeže, simulační hry, politické festivaly mládeže, výstavy, školení, online projekty nebo podobné činnosti. Kreativitě se meze nekladou, pokud projekt splňuje uvedená kritéria.

  Projekty, které nesplňují podmínky účasti, viz otázka Nejsem si jistý/jistá, zda můj projekt splňuje podmínky účasti. Jak to mohu ověřit?

 2. Projekty nesplňující podmínky pro nominaci na Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany:

  a. projekty ve fázi plánování nebo v časných fázích provádění, u nichž nelze v okamžiku podání přihlášky určit výsledky;

  b. projekty předložené osobami pracujícími v evropských orgánech a institucích nebo v Nadaci pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách;

  c. akademické práce a publikace;

  d. projekty, které již obdržely některou cenu udělovanou evropským orgánem, institucí nebo agenturou;

  e. projekty tří vítězů předchozích ročníků soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany;

  f. činnosti, jejichž hlavním cílem je finanční zisk;

  g. činnosti vládních organizací.

  Pokud vy nebo váš projekt spadáte do jedné nebo více z těchto kategorií, nesplňujete podmínky účasti.

 3. Ano. Je však třeba si uvědomit, že od ukončení projektu musí uběhnout dostatek času na to, aby porota mohla zhodnotit jeho výsledky. Například pokud byl Váš projekt teprve zahájen nebo existuje zatím pouze jako nápad, bylo by lepší přihlásit jej do příštího ročníku soutěže.

 4. Není. Uchazeči mohou do soutěže přihlásit libovolný počet projektů. Jeden projekt by však měl být přihlášen pouze jednou. Přihlášení stejného projektu ve dvou nebo více různých zemích NENÍ možné.

 5. Chcete-li projekt přihlásit, přejděte na online přihlášku.

  Přihlášku můžete vyplnit v kterémkoli jazyce EU a můžete nahrát dokumenty a fotografie týkající se projektu.

 6. 12. února 2024 (23:59:59 SEČ)

 7. O tom rozhoduje projektový tým. Může to být vedoucí týmu, programový manažer, osoba odpovědná za komunikaci nebo kterýkoli účastník projektu. Nezapomeňte, že k tomu, aby byl účastník způsobilý, musí mít bydliště v členském státě EU a být ve věku 16 až 30 let.

 8. Přihlašovací formulář je k dispozici ve všech jazycích EU.

 9. Pokud projekt uskutečňujete pouze v jednom členském státě, měli byste jej přihlásit v tomto členském státě.

  Nadnárodní projekt (který je realizován ve více než jednom členském státě nebo má účastníky z několika členských států) by měl být přihlášen v členském státě, s nímž je nejvíce spojen. Toto rozhodnutí musí učinit účastník.  Žadatel může přihlásit svůj projekt pouze v jednom členském státě.

 10. Ano. Projekty, které se neprosadily mezi tři konečné vítěze předchozích ročníků soutěže, mohou být předloženy znovu. Cena se však uděluje za daný rok, a tak projekty, které bylo možné přihlásit do předchozího ročníku a byly dokončeny před rokem, nelze vzít v potaz. Stejné organizace se mohou o cenu ucházet s novým projektem, který byl realizován v roce udílení ceny.

 11. Ne. Doporučujeme připravit si přihlášku s požadovanými údaji předem a tyto údaje pak zkopírovat do internetového přihlašovacího formuláře.

 12. Ano. Přihlášku musíte vyplnit a odeslat najednou, protože rozpracovanou přihlášku není možné uložit a vrátit se k ní později. Doporučujeme připravit si přihlášku s požadovanými údaji předem a tyto údaje pak zkopírovat do internetového přihlašovacího formuláře.

 13. Jeden popis je krátkým shrnutím vašeho projektu. Toto shrnutí by mělo být v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině, aby je mohl sekretariát ceny používat v budoucí komunikaci o vašem projektu.

  Podrobný popis projektu může být v kterémkoli úředním jazyce EU. Tento popis bude použit při hodnocení projektu, takže by měl prokazovat, že váš projekt: podporuje porozumění na evropské a mezinárodní úrovni; podporuje utváření evropské identity a evropské integrace; povzbuzuje mladé Evropany, aby se zapojili do evropské demokracie; nabízí praktické příklady soužití Evropanů jako jednoho společenství. Porota rovněž vyhodnotí, do jaké míry byla tato kritéria naplněna, a dále kreativitu a inovativnost projektu.

  V podrobném popisu uveďte:

  • jak váš projekt naplňuje cíle ceny
  • jaké jsou hlavní a dílčí cíle vašeho projektu, jak jich bylo nebo bude dosaženo
  • na koho se projekt zaměřuje
  • čeho má projekt dosáhnout (nebo už dosáhl)
  • jak budete šířit informace o projektu
  • jak hodláte měřit úspěch vašeho projektu
  • kolik lidí se projektu zúčastnilo a kolik lidí oslovil
    
 14. Národní poroty složené z poslanců Evropského parlamentu a zástupců vnitrostátních mládežnických organizací rozhodnou o národních vítězích ve všech členských státech do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro předkládání projektů. Vítěze poté kontaktujeme a informujeme o dalších krocích.

  Následně se sejde evropská porota, aby mezi 27 národními vítězi vybrala tři evropské vítěze. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním udílení cen, které proběhne v Cáchách.

 15.  

  Národní vítěze vyhlašují kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v členských státech. Oddělení pro mládež následně všechny národní vítěze kontaktuje a sdělí jim podrobné informace.

  V Cáchách bude uspořádán Týden vítězů, kam bude pozván jeden zástupce každého projektu, kde se bude moci setkat s ostatními národními vítězi a s evropskými vítězi z předešlých let. Náklady na účast na této akci hradí Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý zástupce projektu rovněž obdrží diplom od předsedy Evropského parlamentu a předsedy Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého.

  Dozvědí se například, že je dobré zůstat v kontaktu s Evropským parlamentem a nadací v Cáchách. Mohou pak být třeba pozváni na budoucí akce pro mládež.

 16. Z 27 národních vítězů vybere evropská porota tři evropské vítěze. Ti jsou vyhlášeni na slavnostním udílení cen v Cáchách, kam jsou pozváni všichni vítězové z jednotlivých zemí.

  Co získají evropští vítězové:
  • nejlepší projekt bude odměněn částkou 7500 eur, druhý nejlepší částkou 5000 eur a třetí částkou 2500 eur.
  • Zástupci všech tří vítězných projektů budou navíc pozváni do Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku, aby tam svůj projekt představili.
  • Dále bude zástupcům všech tří vítězných projektů nabídnuta možnost absolvovat Schumanovu stáž v Evropském parlamentu. Více informací nalezneš zde: Jaká jsou pravidla pro účast evropských vítězů na Schumanově stáži?

 17. Jednomu zástupci každého ze tří vítězných evropských projektů bude nabídnuta Schumanova stáž v Evropském parlamentu. Vybraný zástupce by měl patřit k užšímu realizačnímu týmu vítězného projektu a splňovat všechna kritéria pro účast na stáži. Na stáž je třeba nastoupit v průběhu dvanácti měsíců od udělení ceny, a to buď 1. října, nebo 1. března. Podrobnosti o stáži budou sděleny přímo vítězných projektům před slavnostním předáním ceny.

 18. Své dotazy týkající se přihlašování projektů zašlete v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině e-mailem na adresu youth@ep.europa.eu(Ochrana soukromí)

   

frequently-asked-questions