Често задавани въпроси относно Европейската младежка награда „Карл Велики“

 1. Търсим проекти, които: насърчават разбирателството в Европа и в света; насърчават споделено чувство за европейска идентичност и европейската интеграция; насърчават други млади хора в Европа да участват активно в нашата демокрация; предлагат нагледни примери за европейци, които живеят заедно като общност.

  Вашият проект може да приеме всякаква форма. Например той би могъл да има за цел организирането на различни младежки прояви като (но не само) младежки обмени, симулационни игри, младежки политически фестивали, изложби, обучения, онлайн проекти или подобни практики. Можете да проявите творчество и да използвате нова рамка за вашия проект, стига той да отговаря на посочените критерии.

  За проекти, които не отговарят на условията, моля, вижте въпрос Не съм убеден/а дали моят проект отговаря на условията. Как да проверя?

 2. Следните проекти не отговарят на условията за участие в конкурса за Европейската младежка награда „Карл Велики“:

  а) проекти на етап планиране или на ранен етап на изпълнение, за които не могат да бъдат установени резултати в началото на процедурата за кандидатстване;

  б) проекти, внесени от лица, работещи в европейските институции или във Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в гр. Аахен;

  в) академични дипломни материали и публикации;

  г) проекти, които вече са получили награда, присъждана от европейска институция, орган, служба или агенция;

  д) тримата европейски лауреати на предишни издания на Европейската младежка награда „Карл Велики“;

  е) дейности, чиято основна цел е реализирането на печалба;

  ж) дейности на правителствени организации.

  Ако Вие или Вашият проект попадате в една или повече от тези категории, Вашият проект не отговаря на условията за участие в конкурса.

 3. Да. Все пак, моля, имайте предвид, че проектът трябва да е в достатъчно завършен вид, за да може журито да оцени неговите резултати. Ако Вашият проект току-що е започнал или ако все още е само на стадий идея, предлагаме да изчакате и да го представите за изданието на наградата през следващата година.

 4. Не. Ако кандидатите имат повече от един проект, те могат да представят толкова проекти, колкото желаят. Един проект обаче следва да бъде представен само веднъж. Представянето на един и същ проект в две или повече различни държави НЕ е възможно.

 5. За да кандидатствате с проекта си, моля, ползвайте онлайн формуляра за кандидатстване.

  Можете да попълните заявлението на всеки от езиците на ЕС и да качите документи и снимки, илюстриращи вашия проект.

 6. 12 февруари 2024 г., 23.59.59 ч. (централноевропейско време)

 7. Екипът, работещ по проекта, решава кой да подаде заявлението. Това може да направи ръководителят на екипа или на програмата, служител по комуникациите или дори някой от участниците. Имайте предвид, че за да отговаря на условията, кандидатът следва да е лице, постоянно пребиваващо в държава – членка на ЕС, и да е на възраст между 16 и 30 години.

 8. Формулярът за кандидатстване е на разположение на всички официални езици на ЕС.

 9. Ако Вашият проект се осъществява само в една държава членка, следва да го подадете в нея.

  За транснационален проект (който се изпълнява в повече от една държава членка или има участници от няколко държави членки) проектът следва да бъде представен в една държава членка – тази, която е най-тясно свързана с проекта. Това решение трябва да бъде взето от кандидата.  Кандидатът може да представи своя проект само в една държава членка.

 10. Да. Проекти, които не са сред тримата финалисти от предишни издания на наградата, могат да бъдат представени отново. Тъй като наградата е годишна, проектите, които са отговаряли на условията за предишното издание и са били завършени преди една година, няма да бъдат взети предвид. Същите организации могат да кандидатстват с новия проект, изпълнен през годината на наградата.

 11. Не. Препоръчваме да подготвите офлайн заявлението си с данните, които се изискват, и след това да го копирате в онлайн формуляра за кандидатстване.

 12. Да. Трябва да попълните и изпратите заявлението си в интернет наведнъж, тъй като не е възможно да съхраните информация онлайн и да се върнете към нея на по-късен етап. Препоръчваме да подготвите заявлението си офлайн и след това да го копирате в онлайн формуляра за кандидатстване.

 13. Едното описание е кратко резюме на Вашия проект. То следва да бъде на английски, френски или немски език, тъй като това ще позволи на секретариата на наградата да се позовава на него в бъдещата комуникация относно Вашия проект.

  Пълното описание на проекта може да бъде на всеки от официалните езици на ЕС. Това описание ще бъде използвано за оценка на проекта, така че то трябва да покаже как Вашият проект: насърчава разбирателството в Европа и света; подхранва споделено чувство за европейска идентичност и насърчава европейската интеграция; поощрява други млади хора в Европа да участват активно в нашата демокрация и предлага нагледни примери за европейци, които живеят заедно като общност. Журито ще оцени също така доколко са постигнати тези критерии, както и творческия и иновативния характер на проекта.

  В дългото описание, моля, посочете следното:

  • как вашият проект изпълнява целите на наградата
  • какви са основните и конкретните цели на вашия проект, как ще бъдат постигнати те
  • каква е целевата аудитория
  • какви са резултатите от проекта (очаквани или постигнати)
  • как ще разпространявате информацията за проекта
  • как ще измерите успеха на вашия проект
  • колко души са участвали в проекта и до колко хора е достигнал той
    
 14. Националните журита, съставени от членове на Европейския парламент и представители на националните младежки организации, ще изберат националните победители във всички държави членки в срок от един месец след крайния срок за подаване на кандидатурите. Тогава ще се свържем с победителите и ще ги информираме за следващите стъпки.

  След това европейското жури ще се събере, за да избере трима европейски лауреати сред 27-те национални победители. Лауреатите ще бъдат обявени по време на церемонията по награждаването в Аахен.

 15. Националните победители се обявяват от бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки. След това екипът на Отдела за младежта достига до всички национални победители с допълнителна информация

  По един представител за всеки проект ще бъде поканен да участва в седмицата на победителите в Аахен, където ще може да се срещне с другите лауреати за годината, както и с бивши лауреати на европейската награда. Разходите за участието в тази проява се поемат от Европейския парламент и Фондацията за Международната награда „Карл Велики“ в Аахен. Всички представители на проекти ще получат също така сертификат от председателя на Европейския парламент и от председателя на Фондацията за Международната награда „Карл Велики“ .

  Всички национални победители ще бъдат поканени да поддържат връзка с Европейския парламент и фондация „Аахен“ и биха могли да бъдат поканени да участват в бъдещи младежки прояви.

 16. Европейското жури избира трима европейски победители от общо 27 национални победители. римата европейски победители се обявяват по време на церемонията по награждаването в Аахен, на която са поканени всички национални победители.

  Наградата за европейските победители:
  • Първото място получава 7 500 EUR, второто — 5 000 EUR, а третото — 2 500 EUR
  • Като част от наградите тримата европейски лауреати ще бъдат поканени да представят своите проекти в Европейския парламент в Брюксел или в Страсбург.
  • Като част от наградите тримата европейски лауреати ще получат шанс да участват в стажантската програма на ЕП „Шуман“. За повече информация по този въпрос, моля, прочетете: Какви са правилата за стажа „Шуман“ за европейските победители?

 17. На един представител от всеки от трите европейски лауреата ще бъде предложена възможност за стаж „Шуман“ в Европейския парламент. Представител, номиниран да участва в стажа, следва да бъде част от основния екип на спечелилия проект и да отговаря на всички критерии за допустимост по схемата за стаж. Стажът може да започне на 1 октомври или на 1 март през 12-те месеца след присъждането на наградата. Подробности за тази възможност ще бъдат съобщени директно на наградените национални проекти преди церемонията по награждаването.

 18. Моля, изпращайте въпросите си относно процеса на кандидатстване на английски, френски или немски език по електронна поща на адрес youth@ep.europa.eu(Политика за поверителност)

   

frequently-asked-questions