Často kladené otázky o Cene Karola Veľkého pre mládež

 1. Hľadáme projekty, ktoré: podporujú vzájomné porozumenie v Európe i na celom svete, posilňujú spoločné povedomie o európskej identite a európskej integrácii, povzbudzujú ostatných mladých ľudí v Európe k aktívnej účasti na demokracii, ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

  Projekt môže mať akúkoľvek formu. Napríklad sa môže zameriavať na organizovanie rôznych mládežníckych podujatí, ako sú mládežnícke výmeny, simulačné hry, mládežnícke politické festivaly, výstavy, školenia, online projekty či iné podobné aktivity. Kreativite sa medze nekladú, pokiaľ projekt spĺňa stanovené kritériá.

  Projekty, ktoré kritériá nespĺňajú, sú uvedené v odpovedi na otázku Neviem, či môj projekt spĺňa potrebné kritériá. Kde to môžem zistiť?

 2. Kritériá na zaradenie do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež nespĺňajú:

  a. projekty v štádiu plánovania alebo v ranom štádiu realizácie, v prípade ktorých neboli k termínu podania prihlášky známe ešte žiadne výsledky;

  b. projekty predložené zamestnancami európskych inštitúcií alebo Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene;

  c. akademické práce a publikácie;

  d. projekty, ktoré už získali ocenenie udeľované niektorou z európskych inštitúcií, orgánov, kancelárií alebo agentúr;

  e. traja európski víťazi predchádzajúcich ročníkov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež;

  f. aktivity, ktorých primárnym cieľom je vytvárať zisk;

  g. aktivity vládnych organizácií. Ak tvoj projekt spadá do jednej alebo viacerých z uvedených kategórií, nebude môcť byť zaradený do súťaže o cenu.

 3. Áno. Od skončenia projektu by mal však uplynúť dostatočný čas nato, aby porota mohla vyhodnotiť jeho výsledky. Ak sa tvoj projekt iba rozbieha alebo ide zatiaľ iba o zámer, odporúčame prihlásiť ho až do nasledujúceho ročníka súťaže.

 4. Nie. Kandidáti môžu predložiť ľubovoľný počet projektov. Jeden projekt by sa však mal predložiť len raz. Predloženie toho istého projektu v dvoch alebo viacerých krajinách NIE je možné.

 5. Na prihlásenie projektu musíš vyplniť online prihlasovací formulár.

  Môžeš ho vyplniť v ktoromkoľvek jazyku EÚ a pripojiť k nemu aj dokumenty a obrázky, ktoré tvoj projekt priblížia.

 6. 12. február 2024 (23:59:59 SEČ).

 7. O tom rozhoduje tím, ktorý stojí za projektom. Niekedy podáva prihlášku vedúci tímu, inokedy programový manažér, osoba zodpovedná za komunikáciu alebo aj bežný účastník projektu. Dôležité je, aby predkladateľ projektu žil v jednom z členských štátov EÚ a mal od 16 do 30 rokov.

 8. Prihlasovací formulár je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 9. Ak sa tvoj projekt týka len jedného členského štátu, mal by byť prihlásený tam.

  Nadnárodný projekt – týkajúci sa viac než jedného členského štátu alebo s účastníkmi z viacerých členských štátov – by mal byť prihlásený v tom členskom štáte, s ktorým je najviac spätý. Toto rozhodnutie je na podávateľovi prihlášky.  Kandidát môže predložiť svoj projekt len v jednom členskom štáte. 

 10. Áno. Projekty, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch súťaže neboli medzi troma víťaznými projektami, možno prihlásiť znova. Keďže sa však cena udeľuje každoročne, projekty, ktoré spĺňali podmienky v predchádzajúcom ročníku a boli dokončené pred rokom, sa nebudú brať do úvahy. Organizácie, ktoré sa súťaže zúčastnili v minulosti, sa môžu prihlásiť s novým projektom zrealizovaným v roku odovzdávania ceny.

 11. Nie. Odporúčame pripraviť si prihlášku offline a údaje, ktoré v nej treba uviesť, potom len skopírovať do online prihlasovacieho formulára.

 12. Áno. Celú prihlášku treba vyplniť a poslať naraz. Nie je totiž možné si ju uložiť a neskôr sa k nej vrátiť. Odporúčame pripraviť si prihlášku offline a údaje, ktoré v nej treba uviesť, potom len skopírovať do online prihlasovacieho formulára.

 13. Jeden opis je krátke zhrnutie projektu. To by malo byť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a poslúži sekretariátu súťaže pri každej budúcej komunikácii o tvojom projekte.

  Celý opis projektu možno uviesť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Tento opis sa použije pri posudzovaní tvojho projektu, takže by z neho malo byť jasné, ako projekt podporuje vzájomné porozumenie v Európe a na celom svete, posilňuje spoločné povedomie o európskej identite a európskej integrácii, povzbudzuje ostatných mladých ľudí v Európe k aktívnej účasti na demokracii a ponúka praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva. Porota takisto zhodnotí, nakoľko boli tieto kritériá splnené, a zároveň posúdi kreativitu a inovatívnosť projektu.

  V dlhom opise prosím uveď:

  • ako tvoj projekt napĺňa ciele ceny,
  • aké sú hlavné a konkrétne ciele tvojho projektu, ako sa ti podarilo/podarí ich dosiahnuť,
  • kto je tvoja cieľová skupina,
  • aké sú výsledky projektu (očakávané alebo dosiahnuté),
  • ako budeš projekt šíriť informácie o projekte,
  • ako budeš merať úspešnosť projektu,
  • koľko ľudí sa na projekte zúčastnilo a aké široké publikum oslovil.
 14. Národné poroty zložené z poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov národných mládežníckych organizácií rozhodnú do jedného mesiaca od uzávierky podávania prihlášok o národných víťazoch vo všetkých členských štátoch. Víťazov kontaktujeme a budeme ich informovať o ďalších krokoch.

  Následne zasadne európska porota, ktorá z 27 národných víťazov vyberie troch európskych víťazov. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania ceny v Aachene.

 15. Národných víťazov vyhlasujú styčné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch. Následne tím oddelenia pre kontakt s mládežou poskytne všetkým národným víťazom ďalšie informácie.

  Jeden zástupca za každý víťazný národný projekt bude pozvaný do Aachenu na tzv. týždeň víťazov. Národní víťazi tak budú mať príležitosť spoznať sa návzájom a zoznámiť sa aj s bývalými európskymi víťazmi. Náklady na účasť na tomto podujatí hradia Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene. Všetci zástupcovia projektov dostanú tiež certifikát od predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

  Víťazi z jednotlivých krajín budú vyzvaní, aby zostali v kontakte s Európskym parlamentom a nadáciou v Aachene a môžu byť pozvaní na budúce podujatia pre mládež.

 16. Európska porota vyberie z 27 národných víťazov troch európskych víťazov. Traja európski víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien v Aachene, na ktoré budú pozvaní všetci národní víťazi.

  Cena pre európskych víťazov:
  • 7 500 EUR za prvé miesto, 5 000 EUR za druhé miesto a 2 500 EUR za tretie miesto.
  • Okrem toho budú traja európski laureáti pozvaní, aby svoj projekt predstavili v Európskom parlamente v Bruseli alebo Štrasburgu.
  • Traja európski laureáti navyše získajú možnosť zapojiť sa do programu Schumanových stáží Európskeho parlamentu. Viac informácií nájdeš na stránke: Aké sú pravidlá Schumanovej stáže pre európskych víťazov?

 17. Jeden mladý človek zastupujúci každého z troch európskych laureátov bude mať možnosť za zúčastniť Schumanovej stáže v Európskom parlamente. Kandidát alebo kandidátka na stáž by mali byť súčasťou hlavného tímu víťazného projektu a mali by spĺňať všetky kritériá oprávnenosti na stáž. Stáž možno začať buď 1. októbra, alebo 1. marca v priebehu 12 mesiacov nasledujúcich po udelení ceny. Viac informácií o tejto príležitosti dostanú tímy stojace za národnými víťaznými projektami ešte pred slávnostným odovzdávaním ceny.

 18. Otázky týkajúce sa postupu prihlasovania môžeš poslať v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku na e-mailovú adresu youth@ep.europa.eu(Politika ochrany súkromia)

frequently-asked-questions