Často kladené otázky o Cene Karola Veľkého pre mládež

 1. Hľadáme projekty, ktoré: podporujú vzájomné porozumenie v Európe i na celom svete, posilňujú spoločné povedomie o európskej identite a európskej integrácii, povzbudzujú ostatných mladých ľudí v Európe k aktívnej účasti na demokracii, ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

  Projekt môže mať akúkoľvek formu. Napríklad sa môže zameriavať na organizovanie rôznych mládežníckych podujatí, ako sú mládežnícke výmeny, simulačné hry, mládežnícke politické festivaly, výstavy, školenia, online projekty či iné podobné aktivity. Kreativite sa medze nekladú, pokiaľ projekt spĺňa stanovené kritériá.

  Projekty, ktoré kritériá nespĺňajú, sú uvedené v odpovedi na otázku Neviem, či môj projekt spĺňa potrebné kritériá. Kde to môžem zistiť?

 2. Kritériá na zaradenie do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež nespĺňajú:

  a. projekty v štádiu plánovania alebo v ranom štádiu realizácie, v prípade ktorých neboli k termínu podania prihlášky známe ešte žiadne výsledky;

  b. projekty predložené zamestnancami európskych inštitúcií alebo Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene;

  c. akademické práce a publikácie;

  d. projekty, ktoré už získali ocenenie udeľované niektorou z európskych inštitúcií, orgánov, kancelárií alebo agentúr;

  e. traja európski víťazi predchádzajúcich ročníkov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež;

  f. aktivity, ktorých primárnym cieľom je vytvárať zisk;

  g. aktivity vládnych organizácií. Ak tvoj projekt spadá do jednej alebo viacerých z uvedených kategórií, nebude môcť byť zaradený do súťaže o cenu.

 3. Áno. Od skončenia projektu by mal však uplynúť dostatočný čas nato, aby porota mohla vyhodnotiť jeho výsledky. Ak sa tvoj projekt iba rozbieha alebo ide zatiaľ iba o zámer, odporúčame prihlásiť ho až do nasledujúceho ročníka súťaže.

 4. Nie. Počet projektov, ktoré môžeš prihlásiť, nie je nijako obmedzený.

 5. Na prihlásenie projektu musíš vyplniť online prihlasovací formulár.

  Môžeš ho vyplniť v ktoromkoľvek jazyku EÚ a pripojiť k nemu aj dokumenty a obrázky, ktoré tvoj projekt priblížia.

 6. 2. február 2023 (23:59:59 SEČ).

 7. O tom rozhoduje tím, ktorý stojí za projektom. Niekedy podáva prihlášku vedúci tímu, inokedy programový manažér, osoba zodpovedná za komunikáciu alebo aj bežný účastník projektu. Dôležité je, aby predkladateľ projektu žil v jednom z členských štátov EÚ a mal od 16 do 30 rokov.

 8. Prihlasovací formulár je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 9. Ak sa tvoj projekt týka len jedného členského štátu, mal by byť prihlásený tam.

  Nadnárodný projekt – týkajúci sa viac než jedného členského štátu alebo s účastníkmi z viacerých členských štátov – by mal byť prihlásený v tom členskom štáte, s ktorým je najviac spätý. Toto rozhodnutie je na podávateľovi prihlášky.

 10. Áno. Projekty, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch súťaže neboli medzi troma víťaznými projektami, možno prihlásiť znova.

 11. Nie. Odporúčame pripraviť si prihlášku offline a údaje, ktoré v nej treba uviesť, potom len skopírovať do online prihlasovacieho formulára.

 12. Áno. Celú prihlášku treba vyplniť a poslať naraz. Nie je totiž možné si ju uložiť a neskôr sa k nej vrátiť. Odporúčame pripraviť si prihlášku offline a údaje, ktoré v nej treba uviesť, potom len skopírovať do online prihlasovacieho formulára.

 13. Jeden opis je krátke zhrnutie projektu. To by malo byť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a poslúži sekretariátu súťaže pri každej budúcej komunikácii o tvojom projekte.

  Celý opis projektu možno uviesť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Tento opis sa použije pri posudzovaní tvojho projektu, takže by z neho malo byť jasné, ako projekt podporuje vzájomné porozumenie v Európe a na celom svete, posilňuje spoločné povedomie o európskej identite a európskej integrácii, povzbudzuje ostatných mladých ľudí v Európe k aktívnej účasti na demokracii a ponúka praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva. Porota takisto zhodnotí, nakoľko boli tieto kritériá splnené, a zároveň posúdi kreativitu a inovatívnosť projektu.

 14. Národné poroty zložené z poslancov Európskeho parlamentu a zástupcov národných mládežníckych organizácií rozhodnú do jedného mesiaca od uzávierky podávania prihlášok o národných víťazoch vo všetkých členských štátoch. Víťazov kontaktujeme a budeme ich informovať o ďalších krokoch.

  Následne zasadne európska porota, ktorá z 27 národných víťazov vyberie troch európskych víťazov. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania ceny v máji v Aachene.

 15. Jeden zástupca za každý víťazný národný projekt bude pozvaný v máji do Aachenu na tzv. týždeň víťazov. Národní víťazi tak budú mať príležitosť spoznať sa návzájom a zoznámiť sa aj s bývalými európskymi víťazmi. Náklady na účasť na tomto podujatí hradia Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene. Všetci zástupcovia projektov dostanú tiež certifikát od predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

  Najlepší európsky projekt získa finančnú odmenu vo výške 7 500 eur, druhý v poradí 5 000 eur a tretí 2 500 eur. Okrem toho budú títo traja európski laureáti pozvaní, aby svoj projekt predstavili v Európskom parlamente v Bruseli alebo Štrasburgu.

 16. Otázky týkajúce sa postupu prihlasovania môžeš poslať v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku na e-mailovú adresu youth@ep.europa.eu(Politika ochrany súkromia)

frequently-asked-questions