DUK apie programą „Euroscola“

Jei nerandate atsakymų, visada esame pasirengę jums padėti. Tačiau pirmiausia kviečiame jus patikrinti šį puslapį!

 1. Pagal programos „Euroscola“ taisykles programoje gali dalyvauti bet kuri Europos Sąjungos arba šalies kandidatės ir (arba) buvusios valstybės narės vidurinė mokykla. Apsilankymo dieną dalyviai turėtų būti ne jaunesni kaip 14 metų.

 2. „Euroscola“ programos komanda (Komunikacijos generalinio direktorato Ryšių su lankytojais ir piliečiais skyriaus dalis) yra atsakinga už „Euroscola“ programos renginių organizavimą, kai EP ryšių biurai valstybėse narėse atrenka dalyvių klases. Mokytojai, lydintys dalyvių klases į „Euroscola“ programos renginį, dalyvauja parengiamuosiuose susitikimuose ir jiems suteikiama galimybė užmegzti ryšius su kolegomis iš kitų šalių.

 3. Atrankos procedūrą atitinkamoje šalyje organizuoja Europos Parlamento ryšių biurai. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo ryšių biurais. Europos Parlamentas turi ryšių biurus (EPRB) visose valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje. Daugiau informacijos galite rasti spustelėję šią nuorodą. Dėl šalių kandidačių kreipkitės į „Euroscola“ programos komandą. 

 4. Remiantis nustatytomis taisyklėmis dalyviai turi būti ES valstybės narės, šalies kandidatės arba buvusios valstybės narės gyventojai. Dalyvauti gali ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie atitinka rezidavimo vietos kriterijus.

 5. Programa „Euroscola“ sukurta taip, kad kuo daugiau jaunuolių, dalyvaudami sesijoje, susidomėtų demokratiniais procesais ir galėtų stebėti, kaip sprendimai priimami ES lygmeniu. Todėl mokyklos turi užtikrinti, kad tie patys moksleiviai programoje „Euroscola“ nedalyvautų daugiau nei vieną kartą ir kad šia galimybe galėtų pasinaudoti ir kiti mokiniai.

 6. „Euroscola“ programos komanda susisieks su kiekvienos atrinktos mokyklos (klasės) kontaktiniu asmeniu, kad paaiškintų registracijos procedūrą.  

 7. Mokyklai sėkmingai užregistravus klasę programos „Euroscola“ sesijai, visi dalyviai (mokiniai ir lydintys suaugusieji) turi užsiregistruoti „EUSurvey“. Gyvai sesijoje dalyvaujančių dalyvių bus paprašyta akreditacijai nurodyti šią informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, pilietybę, asmens tapatybės dokumento rūšį ir asmens tapatybės dokumento numerį. Jie taip pat turės užpildyti „sutikimo naudoti atvaizdą formą“, kurią pildo dalyvis, jei yra pilnametis, arba jo tėvai, jei dalyviai yra nepilnamečiai. Dalyviai, kurie pildydami šį dokumentą pažymi, kad nesutinka būti filmuojami ar fotografuojami, sesijos dieną bus perkelti į „ne filmavimo zoną“. Internetu dalyvaujantys dalyviai taip pat turi užpildyti „EUSurvey“ registracijos formą. Informacija, kurią jų prašoma pateikti, šiek tiek skiriasi nuo tos, kurią pateikia gyvai dalyvaujantys dalyviai.

 8. Parlamentas dalyvaujančioms mokykloms teikia finansinę dotaciją jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti. Tiksli dotacijos suma priklauso nuo įvairių veiksnių ir gali padengti ne visas išlaidas. Mokyklos pačios pasirūpina savo kelionės organizavimu. Išsamią informaciją apie finansinę dotaciją ir jos teikimo tvarką atsiunčia „Euroscola“ programos komanda, kai mokyklą atrenka EP ryšių biurai.

 9. Numatoma didžiausia Parlamento finansinė parama nurodoma dalyvaujančios grupės vadovui adresuotame kvietime. Pagal taisykles Parlamento finansinę paramą gaunančią grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 10 mokinių su vienu lydinčiu mokytoju ar kitu suaugusiuoju ir ne daugiau kaip 24 mokiniai su dviem lydinčiais mokytojais ar kitais suaugusiaisiais.

  Jei mokinių yra mažiau nei 20, Parlamento finansinę paramą gali gauti tik vienas lydintis mokytojas (suaugusysis). Papildomi mokytojai priimami kaip svečiai, tačiau jie šios paramos negauna. Išimties tvarka du lydintys mokytojai arba kiti suaugusieji gali būti finansiškai remiami, kai grupę sudaro ne mažiau kaip 15 mokinių, jei EP ryšių biuras arba grupė pateikia išsamų pagrindimą (pavyzdžiui, jei grupę sudaro ne mažiau kaip 15 mokinių iš dviejų skirtingų mokyklų, finansinę paramą gali gauti lydintis mokytojas iš kiekvienos mokyklos).

  Parlamentas nemokės finansinės paramos, jei sesijoje dalyvaujančią grupę sudarys mažiau nei 10 dalyvių.

 10. Likus ne mažiau kaip 15 dienų iki sesijos pradžios paskirtas grupės vadovas programos „Euroscola“ e. pašto adresu turi išsiųsti tris formas:

  1) dalyvių (su gimimo datomis), įskaitant mokytojus ir mokinius, sąrašą;

  2) finansinę formą Nr. 1 (su parašu, data ir oficialiu mokyklos antspaudu);

  3) naujausią banko išrašą, kuriuo patvirtinama informacija, pateikta finansinėje formoje Nr. 1.

  Jei įmanoma, grupės vadovas tuo pačiu metu taip pat turėtų pateikti tinkamai pasirašytą garbės pareiškimą.

 11. Dalyviai gali kalbėti prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir anglų kalbomis ir klausytis vertimo į prancūzų, vokiečių ir anglų kalbas. Kviečiame visus dalyvius programos metu bandyti kalbėti skirtingomis kalbomis, tačiau, savaime aišku, jie gali pasisakyti ta kalba, kuria kalbėdami jaučiasi geriausiai. 

 12. Dalyviai gali patekti į patalpas Louise Weiss pastate nuo 8.00 val. Programa prasideda 10.00 val. Moksleiviai susitinka su Europos Parlamento Pirmininko pavaduotoju ir (arba) Europos Parlamento nariu, taip pat su ekspertu, priklausomai nuo programos. Po pietų programoje daugiausia dėmesio skiriama Europos Parlamento nario darbo modeliavimui.

 13. Vienam vietos žurnalistui leidžiama dalyvauti sesijoje ir gauti Parlamento finansinę paramą. Norėdami gauti daugiau informacijos, parašykite e. laišką programos „Euroscola“ komandai. Finansinė parama gali būti teikiama tik akredituotiems žurnalistams.

 14. Parlamentas gali finansiškai paremti tik tas grupes, kurios faktiškai dalyvauja sesijoje. Jis primygtinai rekomenduoja grupėms keliones organizuoti lanksčiai, kad viską būtų galima atšaukti nemokamai.

 15. Ne. Parlamento finansinė parama gali būti pervedama tik į kviečiamos grupės vardu atidarytą banko sąskaitą arba, jei grupė neturi sąskaitos savo vardu, į grupės vadovo banko sąskaitą. Jei dalyvaujanti mokykla negali turėti banko sąskaitos savo vardu dėl nacionalinių teisinių apribojimų, ji turi gerokai iš anksto paaiškinti šiuos apribojimus programos „Euroscola“ komandai. Tokiais pagrįstais atvejais grupė turėtų užregistruoti savo susidomėjimą (ir gauti kvietimą) subjekto, kuris valdo jos lėšas ir banko sąskaitą, į kurią būtų galima pervesti Europos Parlamento finansinę paramą, vardu. Atitinkamai turėtų būti užpildytos ir finansinės formos.

 16. Mokiniai, lydintieji mokytojai ir akredituoti žurnalistai gauna tokią pačią sumą už kiekvieną programos „Euroscola“ sesijoje dalyvaujantį asmenį. Iš kitų šaltinių gautos subsidijos, skirtos grupės dalyvavimui programoje „Euroscola“, turi būti deklaruojamos programos „Euroscola“ komandai ir gali būti išskaičiuotos iš Parlamento mokėtinos sumos.

  Kiekvienas pakviestas dalyvis gauna:

  – sumą kelionės išlaidoms, apskaičiuotą pagal atstumą tarp grupės išvykimo vietos ir Strasbūro;

  – 66 EUR viešbučio išlaidoms padengti tik tuo atveju, jei grupė turi nakvoti, kad galėtų sudalyvauti renginyje;

  – 44 EUR maisto ir kitoms nedidelėms išlaidoms.

 17. Taip, kartu su finansine forma Nr. 2 reikia pateikti joje deklaruotas išlaidas patvirtinančias kopijas. Originalai turėtų būti saugomi trejus metus.

 18. Parlamento parama apgyvendinimui yra fiksuota (66 EUR) ir nepriklauso nuo naktų, kurias grupė praleidžia viešbutyje dalyvaudama programoje „Euroscola“, skaičiaus. Tačiau ši parama nemokama, jei grupė nenakvoja, pavyzdžiui, jei grupė yra iš Strasbūro apylinkių. Kai grupės vadovas deklaruoja faktiškai patirtas išlaidas finansinėje formoje Nr. 2, jis gali deklaruoti apgyvendinimo išlaidas, kurios buvo absoliučiai būtinos norint dalyvauti programoje „Euroscola“, atsižvelgdamas į atstumą iki Strasbūro ir kitus kelionės organizavimo aspektus. Paprastai parama mokama už ne daugiau kaip dviejų nakvynių apgyvendinimą.

 19. Jei išlaidos viršija pagrįstą sumą (maksimali suma: 100 EUR vienam asmeniui per naktį), finansinė ataskaita bus vertinama kiekvienu konkrečiu atveju ir gali prireikti papildomų įrodymų ir (arba) pagrindimo.

 20. Parlamento biuro priimtose taikytinose taisyklėse išsamiai nustatyta, kaip Parlamentas apskaičiuoja ir moka finansinę paramą, kuri nėra skirta visoms išlaidoms padengti ir nepriklauso nuo faktinių dalyvavimo sesijoje išlaidų. Nors Parlamentas puikiai supranta sunkumus, su kuriais dažnai susiduriama renkant kelionei reikalingą finansavimą, dalyvaujančioms grupėms papildoma finansinė parama negali būti teikiama.

 21. Tais atvejais, kai mokiniai turi pripažintą negalią, taisyklėse numatyta galimybė kartu su grupe keliaujančių lydinčių remiamų suaugusiųjų skaičių padidinti iki daugiau nei dviejų asmenų, kaip įprastai leidžiama. Šiuo tikslu EP ryšių biuras ir grupės vadovas turi laiku informuoti programos „Euroscola“ komandą, kad patvirtinant grupės dalyvavimą sesijoje būtų galima atsižvelgti į papildomą suaugusįjį. Grupės vadovas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki sesijos turi pateikti reikiamus dokumentus, t. y. negalios įrodymą ir deklaraciją dėl pateiktos informacijos.

  Kitu atveju taisyklėse numatytas papildomos finansinės paramos mokėjimas pripažintą negalią turintiems lankytojams dviem atvejais:

  1) kai juos lydi gestų kalbos vertėjas arba kai jie yra neįgaliųjų vežimėlyje ir jiems reikalinga speciali pagalba, arba reikia imtis specialių priemonių, kad būtų galima patogiai keliauti; ir

  2) kai grupei mokama standartinė finansinė parama nepadengia papildomų išlaidų, susijusių su lankytojo, kuriam taikoma viena iš trijų pirmiau nurodytų galimybių, dalyvavimu šioje grupėje.

  Grupės vadovas turi deklaruoti visas papildomas išlaidas pripažintą negalią turintiems dalyviams finansinėje formoje Nr. 2, kuri turi būti pateikta po sesijos kartu su būtinais dokumentais, t. y. negalios įrodymu ir deklaracija dėl pateiktos informacijos. Bet kokia papildoma finansinė parama, kurią gauna reikalavimus atitinkantis lankytojas, negali viršyti įprastos finansinės paramos, kurią jis gauna už dalyvavimą sesijoje.

 22. Pagal taikomas taisykles Parlamentas savo paramos padalyti negali. Kaip paaiškinta pirmiau, į nurodytą sąskaitą galima pervesti tik vieną mokėjimą. Kol grupė traktuojama kaip viena grupė, ji turi rasti sprendimą, kaip pasidalyti Parlamento paramą po to, kai ji sumokama. Jei grupės nariai į Strasbūrą vyksta ne iš tos pačios išvykimo vietos, finansinė parama kelionės išlaidoms padengti apskaičiuojama remiantis vidutiniu atstumu tarp Strasbūro ir visų remiamų grupės dalyvių gyvenamosios vietos.

 23. Parlamento finansinė parama grupės dalyvavimui programoje „Euroscola“ mokama banko pavedimu dviem dalimis. 70 % visos sumos išmokama per kelias dienas po apsilankymo, jei grupės vadovas tinkamai pateikia visą kvietime nurodytą informaciją. Kada konkrečiai pinigai įskaitomi į grupės nurodytą banko sąskaitą priklauso nuo to, kaip greitai bankas atlieka pavedimą. Likutis išmokamas gavus tinkamai užpildytą finansinę formą Nr. 2 ir grupės pateiktas sąskaitas faktūras. Šioje finansinėje formoje grupės vadovas deklaruoja faktines išlaidas, kurias grupė patyrė dalyvaudama programoje „Euroscola“, taip pat bet kokią kitą finansinę paramą, kurią grupė gavo šiuo tikslu.

 24. Likus kelioms dienoms iki renginio, grupės vadovas turėtų e. paštu pranešti programos „Euroscola“ komandai, kad kai kurių dalyvių mitybai taikomi konkretūs apribojimai. Tai ypač svarbu maisto alergijos ir (arba) netoleravimo atvejais.

  Programos „Euroscola“ dalyviai per pusryčius ir pietus gali rinktis maistą be glitimo, veganiškus ir vegetariškus patiekalus.

 25. Regioninė programa „Euroscola“ yra prancūzų ir vokiečių kalbomis parengta programos „Euroscola“ versija, kurioje dalyvauja Elzaso (Prancūzija) ir Badeno-Vuerttembergo (Vokietija) mokyklų grupės. Šis renginys yra Parlamento ir abiejų šių regionų, esančių abipus sienos, kompetentingų institucijų pasirašytos deklaracijos dėl bendro ketinimo rezultatas. Jis vyksta kartą per metus. Grupė, kuriai tenka keliauti daugiau nei 100 km, turi teisę gauti finansinę paramą apgyvendinimui. Dienpinigiai neskaičiuojami grupėms, kurios keliauja mažiau nei 10 km.

 26. Techniniame bandyme turi dalyvauti tik grupės vadovas.

 27. Nėra mažiausio ir (arba) didžiausio mokinių iš vienos mokyklos, dalyvaujančių internetinėje sesijoje, skaičiaus.