CC faoi Euroscola

Mura fhaigheann tú freagra oiriúnach, táimid i gcónaí sásta cabhair a thabhairt duit. Ach ar dtús, molaimid an leathanach seo a léamh.

 1. De réir rialacha Euroscola, tá aon mheánscoil san Aontas Eorpach nó i dtír iarrthach/iar-Bhallstát incháilithe páirt a ghlacadh sa chlár. Ba cheart do rannpháirtithe a bheith 14 bliana d’aois ar a laghad ar dháta na cuairte. 

 2. Tá foireann Euroscola (cuid den Aonad um Idirchaidreamh leis na Saoránaigh agus Cuairteoirí, Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide) freagrach as imeachtaí Euroscola a eagrú, tar éis d’Oifigí idirchaidrimh na Parlaiminte ranganna a roghnú ar fud na mBallstát. Bíonn cruinnithe ullmhúcháin ag múinteoirí a théann in éineacht leis na ranganna chuig an imeacht Euroscola agus tugtar deis dóibh aithne a chur ar a gcomhghleacaithe ó thíortha eile.

 3. Is iad Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa a eagraíonn an nós imeachta roghnúcháin sa tír ábhartha. Déan teagmháil le d'oifigí Idirchaidrimh chun tuilleadh eolais a fháil. Tá Oifigí Idirchaidrimh ag Parlaimint na hEorpa ar fud na nBallstát agus sa Ríocht Aontaithe. Faigh tuilleadh faisnéise faoin nasc seo. Do thíortha iarrthacha, déan teagmháil le foireann Euroscola

 4. Dé réir na rialacha rialaithe, ní mór do rannpháirtithe a bheith ina gcónaí i mBallstát, i dtír iarrthach nó in iar-Bhallstát. Is féidir le náisiúnaigh tríú tír a chomhlíonann na critéir chónaithe páirt a ghlacadh ann chomh maith. 

 5. Tá Euroscola ceaptha chun an oiread daoine óga agus is féidir a chumasú páirt a ghlacadh sa daonlathas agus an chinnteoireacht ar leibhéal AE a fheiceáil trína rannpháirtíocht i seisiún. Dá bhrí sin, caithfidh scoileanna a áirithiú nach mbíonn na daoine céanna rannpháirteach in Euroscola níos mó ná uair amháin, ionas gur féidir le daoine eile tairbhe a bhaint as an deis seo freisin. 

 6. Rachaidh an foireann Euroscola i dteagmháil le duine teagmhála gach scoil/rang roghnaithe chun an nós imeachta clárúcháin a mhíniú.  

 7. Nuair a chláraíonn scoil ceann dá ranganna le haghaidh seisiún Euroscola go rathúil, caithfidh na rannpháirtithe uile (daltaí agus daoine fásta atá ina dteannta) clárú ar EUSurvey. Iarrfar ar rannpháirtithe atá ar an láthair an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar le haghaidh creidiúnú: céadainm, sloinne, dáta breithe, náisiúntacht, cineál an doiciméid aitheantais agus uimhir an doiciméid aitheantais. Beidh orthu ‘foirm scaoilte íomhá’ a chomhlánú freisin, atá le comhlánú ag an rannpháirtí má tá siad in aois dhlíthiúil nó ag a dtuismitheoirí más mionaoisigh iad. Tríd an doiciméad sin a chomhlánú, cuirfear rannpháirtithe nach n-údaraíonn a bheith taifeadta nó grianghraf a bheith glactha díobh i ‘spás neamh-thaifeadta’ ar lá an tseisiúin. Caithfidh rannpháirtithe ar líne foirm chlárúcháin EUSurvey a chomhlánú freisin – tá difríocht bheag ann ó thaobh na faisnéise a iarrtar idir an fhoirm sin agus an fhoirm le haghaidh rannpháirtithe ar an láthair.

 8. Cuireann an Pharlaimint ranníocaíocht airgeadais ar fáil do mheánscoileanna rannpháirteacha chun a gcostais taistil agus chóiríochta a chumhdach. Braitheann suim bheacht na ranníocaíochta ar roinnt cúinsí éagsúla agus seans nach gcumhdóidh sé na costais go léir. Tá na scoileanna freagrach as a gcuid socruithe taistil féin a dhéanamh. Seolann foireann Euroscola na sonraí agus an nós imeachta don ranníocaíocht airgeadais nuair a bheith an scoil roghnaithe ag Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa.

 9. Sa chuireadh chuig ceann an ghrúpa rannpháirtigh, leagtar amach an uas-ranníocaíocht mheasta airgeadais arna soláthar ag an bParlaimint. De réir na rialacha, d’fhéadfadh grúpa a bhfuil ranníocaíocht airgeadais á fáil acu ón bParlaimint a bheith comhdhéanta de 10 ndalta le múinteoir/duine fásta amháin ina dteannta ar a laghad agus 24 dhalta le beirt mhúinteoirí/daoine fásta ina dteannta ar a mhéad. 

  Má tá níos lú ná 20 dalta ann, ní féidir ach múinteoir/duine fásta amháin an ranníocaíocht airgeadais a fháil ón bParlaimint. Tá fáilte roimh mhúinteoirí breise mar aíonna, ach ní bhfaighidh siad an ranníocaíocht sin. Go heisceachtúil, féadfaidh beirt mhúinteoirí/daoine fásta atá i dteannta na ndaltaí tacaíocht airgeadais a fháil do ghrúpaí de 15 dhalta ar a laghad má thugann an Oifig Idirchaidrimh nó an grúpa réasúnú mionsonraithe ina leith (mar shampla, má tá 15 dhalta sa ghrúpa ar a laghad ó dhá scoil éagsúla, féadfaidh múinteoir amháin atá ina dteannta in aghaidh na scoile tacaíocht airgeadais a fháil). 

  Ní íocfaidh an Pharlaimint ranníocaíocht airgeadais má tá níos lú ná 10 rannpháirtí sa ghrúpa atá i láthair ag an seisiún.
   

 10. 15 lá roimh an seisiún, ar a dhéanaí, caithfidh an ceann grúpa ainmnithe 3 fhoirm a sheoladh chuig seoladh ríomhphoist Euroscola:

  1) Liosta na rannpháirtithe (le dátaí breithe) lena n-áirítear múinteoirí agus daltaí;
  2) Foirm airgeadais 1 (sínithe, dátaithe agus stampáilte le stampa oifigiúil na scoile);
  3) Ráiteas bainc a eisíodh le déanaí a dhearbhaíonn an fhaisnéis ar fhoirm airgeadais 1.

  Más féidir, ba cheart don cheann grúpa dearbhú ar onóir a chur isteach ag an am céanna freisin, atá sínithe go cuí.
   

 11. Is féidir leis na rannpháirtithe labhairt i bhFraincis, i mBéarla, i nGearmáinis, in Iodáilis nó i Spáinnis agus is féidir leo éisteacht i bhFraincis, i nGearmáinis agus i mBéarla. Iarrtar ar rannpháirtithe teangacha éagsúla a labhairt le linn an tseisiúin, ach ar ndóigh is féidir leo labhairt sa teanga a mbraitheann siad is compordaí léi. 

 12. Féadfaidh na rannpháirtithe dul isteach san áitreabh ó 8.15 am ag foirgneamh Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Strasbourg). Tosóidh an clár ag 10.00 am agus críochnóidh sé ag 16.30 pm. Beidh idirphlé ag na scoláirí le Feisire de Pharlaimint na hEorpa chomh maith le saineolaí sa réimse ag brath ar chlár an lae. Is formáid hibrideach é seisiún na maidine, atá oscailte do rannpháirtíocht ar an láthair agus ar líne. Tá clár na tráthnóna, do rannpháirtithe ar an láthair amháin, bunaithe ar an obair a dhéanann Feisire de Pharlaimint na hEorpa. 

 13. Tá cead ag iriseoir áitiúil amháin in aghaidh gach scoile/grúpa náisiúnta páirt a ghlacadh i seisiún. Seol ríomhphost chuig foireann Euroscola chun tuilleadh eolais a fháil.

 14. Ní íocfaidh an Pharlaimint ranníocaíocht airgeadais ach do ghrúpaí atá i láthair ag na seisiúin. Molann sí go mór do ghrúpaí socruithe taistil solúbtha a dhéanamh a ligeann dóibh turais a chur ar ceal gan chostas. 

 15. Ní fhéadfaidh. Ní íocfaidh an Pharlaimint ranníocaíocht airgeadais ach sa chuntas atá in ainm an ghrúpa ar tugadh cuireadh dóibh nó, mura bhfuil cuntas bainc ag an ngrúpa, cuntas bainc in ainm cheann an ghrúpa. Mura bhfuil cead ag scoil atá ag glacadh páirt cuntas bainc a bheith acu féin mar gheall ar shrianta dlíthiúla náisiúnta, caithfidh sí na srianta seo a chur in iúl d' fhoireann Euroscola i bhfad roimh ré. Sna cásanna sin a bhfuil údar cuí leo, ba cheart don ghrúpa a spéis a chlárú (agus cuireadh a fháil) in ainm an eintitis a dhéanann bainistiú ar a chúrsaí airgeadais agus cuntas bainc acu ina bhféadfar ranníocaíocht airgeadais na Parlaiminte a íoc. Ba cheart na foirmeacha airgeadais a líonadh isteach dá réir sin. 

 16. Faigheann daltaí, múinteoirí leo agus iriseoirí creidiúnaithe an méid céanna in aghaidh an duine ag glacadh páirt i seisiún Euroscola. Caithfear fóirdheontais faighte ó fhoinsí eile a ligeann don ghrúpa páirt a ghlacadh in Euroscola a dhearbhú d’fhoireann Euroscola agus féadfar iad sin a asbhaint ón méid a íocfaidh an Pharlaimint. 

  Gheobhaidh gach rannpháirtí: 
  - méid le haghaidh costas taistil a mheas bunaithe ar mheánfhad idir Strasbourg agus pointe fágála an ghrúpa. 
  - EUR 66 le haghaidh costas óstáin ach amháin má fhanann an grúpa thar oíche chun páirt a ghlacadh san imeacht. 
  - EUR 44 le haghaidh bia agus mionchostais eile. 
   

 17. Is gá, caithfear cóipeanna ina léirítear na speansais a dearbhaíodh i bhfoirm airgeadais 2 a chur isteach mar aon leis an bhfoirm. Ba cheart na taifid sin a choimeád ar feadh tréimhse trí bliana. 

 18. Tá ranníocaíocht na Parlaiminte do lóistín socraithe (EUR 66) agus neamhspleách ó líon na n-oícheanta a chaitheann an grúpa in óstán chun páirt a ghlacadh in Euroscola. Ní íocfar í mura bhfanann an grúpa thar oíche, mar shampla más rud é go bhfuil siad ag teacht ó áit nach bhfuil i bhfad ó Strasbourg, áfach. Nuair a dhearbhaíonn ceann an ghrúpa na fíorchostais i bhfoirm airgeadais 2, is féidir leo na costais lóistín a bhí fíor-riachtanach chun páirt a ghlacadh in Euroscola a dhearbhú, agus an t-achar a taistealaíodh go Strasbourg agus na socruithe taistil san áireamh. De ghnáth, glactar le dhá oíche ar a mhéad don lóistín. 

 19. Má théann na costais thar mhéid réasúnach (EUR 100 in aghaidh an duine/oíche ar a mhéad), déanfar an comhad airgeadais a mheas de réir an cháis agus d’fhéadfadh gá a bheith le tuilleadh fianaise/réasúnaithe. 

 20. Leagtar amach go sonrach leis na rialacha infheidhme arna nglacadh ag Biúró na Parlaiminte an tslí ina ndéanann an Pharlaimint an ranníocaíocht a ríomh agus a íoc, nach bhfuil sé i gceist léi na costais uile a chlúdach agus nach bhfuil ag brath ar an bhfíorchostas a bhaineann le páirt a ghlacadh sa seisiún. Cé go bhfuil an Pharlaimint feasach ar na deacrachtaí a bhaineann leis an maoiniú don turas a bhailiú, ní féidir léi tuilleadh tacaíochta airgeadais a chur ar fáil do ghrúpaí a bheidh ag glacadh páirt. 

 21. I gcás dalta atá faoi mhíchumas aitheanta acu, foráiltear leis na rialacha an fhéidearthacht líon na ndaoine fásta ainmnithe a bheadh in éineacht leis an ngrúpa a mhéadú thar uasmhéid de bheirt a cheadaítear a bheith ann de ghnáth. Chun na críche sin, beidh ar EPLO agus ceann an ghrúpa é sin a chur in iúl don fhoireann Euroscola roimh ré ionas go gcuirfear an duine fásta breise san áireamh agus rannpháirtíocht an ghrúpa sa seisiún á deimhniú. Caithfidh ceann an ghrúpa an doiciméadacht riachtanach a chur isteach, i.e. cruthúnas ar mhíchumas agus dearbhú a bhaineann leis an eolas a cuireadh isteach, 15 lá roimh an seisean ar a dheireanaí. 

  Mar rogha eile, foráiltear leis na rialacha íocaíocht le haghaidh ranníocaíocht bhreise airgeadais do chuairteoirí atá faoi mhíchumas aitheanta, faoi dhá choinníoll:
  (1) go bhfuil ateangaire comharthaíochta in éineacht leo, go bhfuil cathaoir rothaí in úsáid acu agus cúnamh speisialta ag teastáil uathu, nó go gcaithfear socruithe speisialta a dhéanamh dóibh, ach é a bheith réasúnta, ionas go mbeadh siad in ann taisteal go compordach; agus
  (2) ní chlúdaítear costais bhreise ar thoradh iad ar rannpháirtíocht sa ghrúpa sin le gnáthrannaíocht airgeadais a íoctar don ghrúpa mar gheall ar chuairteoir a bhfuil feidhm ag ceann de na trí féidearthachtaí thuasluaite ina leith.

  Caithfidh ceann an ghrúpa aon chostais bhreise a dheimhniú do rannpháirtithe atá faoi mhíchumas aitheanta sa fhoirm airgeadais 2, le bheith curtha isteach i ndiaidh an tseisiúin le doiciméadacht riachtanach, i.e. cruthúnas ar mhíchumas agus dearbhú maidir leis an eolas a cuireadh isteach. Ní féidir aon ranníocaíocht airgeadais breise a fhaigheann cuairteoir incháilithe a bheith níos mó ná an gnáthranníocaíocht airgeadais a fhaigheann siad as a bheith páirteach sa seisiún. 
   

 22. Ní cheadaítear don Pharlaimint leis na rialacha infheidhme a ranníocaíocht a roinnt. Ní féidir ach íocaíocht amháin a dhéanamh sa chuntas deimhnithe mar a thuairiscítear thuas. Fad atá grúpa aonair amháin i gceist, ní mór don ghrúpa réiteach a fháil le haghaidh ranníocaíocht na Parlaiminte a bhainistiú i tar éis í a íoc. Mura dtéann comhaltaí an ghrúpa chuig Strasbourg ón bpointe céanna fágála, déanfar an ranníocaíocht airgeadais le haghaidh costas taistil a mheas bunaithe ar mheánfhad idir Strasbourg agus áit chónaithe gach rannpháirtí ainmnithe an ghrúpa.dh eolais a fháil.

 23. Íoctar ranníocaíocht deiridh na Parlaiminte do rannpháirtíocht an ghrúpa in Euroscola trí aistriú bainc ina dhá tráthchuid. Íoctar 70 % faoin gcéad ar an iomlán laistigh de chúpla lá i ndiaidh na cuairte má chuir ceann an ghrúpa an t-eolas riachtanach ar fad isteach mar is cuí mar a leagtar amach sa chuireadh. Braitheann an lá ina mbeidh an méid i gcuntas bainc ainmnithe an ghrúpa ar cé chomh tapa a dhéanann an banc an t-aistriú a phróiseáil. Íoctar an t-iarmhéid tar éis foirm airgeadais 2 agus sonraisc a fháil, agus iad comhlánaithe mar is cuí agus curtha isteach ag an ngrúpa. San fhoirm airgeadais seo, deimhníonn an ceann grúpa go bhfuil na fíorchostais a thabhaigh an grúpa as a bheith rannpháirteach in Euroscola, chomh maith le haon ranníocaíocht airgeadais eile a fuair an grúpa chun na críche seo. 

 24. Cúpla lá roimh an imeacht, ní mór do cheann an ghrúpa a chur in iúl don fhoireann Euroscola trí ríomhphost má tá srianta sonracha cothaithe ag rannpháirtithe. Tá sé seo tábhachtach go háirithe i gcás ailléirgí bia agus/nó éadulaingtaí bia. 

  Áirítear leis na roghanna bricfeasta agus lóin a sholáthraítear le linn Euroscola roghanna saor ó ghlútan, veigeánacha agus veigeatóracha.
   

 25. Is leagan Fraincise-Gearmáinise de Euroscola é Euroscola Réigiúnach, ar a bhfreastalaíonn grúpaí scoile ó Alsáis (an Fhrainc) agus Baden-Wuerttemberg (an Ghearmáin). Tá an t-imeacht seo mar thoradh ar an Dearbhú comhpháirteach a shínigh an Pharlaimint agus na húdaráis inniúla ón dá thaobh den teorainn. Bíonn sé ar siúl uair sa bhliain. Tá grúpa a thaistealaíonn fad is mó ná 100 km incháilithe chun ranníocaíocht airgeadais a fháil le haghaidh lóistín. Ní mheasfar liúntais laethúla le haghaidh grúpaí a thaistealaíonn fad is lú ná 10 km. 

 26. Níl ach ar cheann an ghrúpa páirt a ghlacadh sa seisiún le haghaidh an scrúdaithe theicniúil. 

 27. Níl aon íosmhéid/uasmhéid ar líon na ndaltaí in aghaidh na scoile ar féidir leo páirt a ghlacadh ar líne.